KONCEPCJA UZBROJENIA TERENU W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU CIECHOMICE OBEJMUJĄCEGO ULICE: RUMIANKOWA, LAWENDOWA, MIĘTOWA, HERBACIANA, ZIOŁOWA, TYMIANKOWA.

Koncepcja opracowana w październiku 2015 roku na zlecenie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Płocka.

Przedmiotem i celem niniejszego opracowania było wykonanie koncepcji uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechomice obejmującego ulice: Rumiankowa, Lawendowa, Miętowa, Herbaciana, Ziołowa, Tymiankowa obszaru objętego Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Ciechomickiej oraz odcinka ulicy Ciechomickiej przylegającego do tego obszaru wraz z pasem szerokości ok.100 m od ulicy Ciechomickiej w kierunku południowo-zachodnim w Płocku.

Przedmiotem koncepcji jest wyznaczenie tras kolektorów zbiorczych kanalizacji deszczowej i określenie szacunkowych przekrojów kanałów.

Teren opracowania stanowi korona skarpy Wiślanej o pochyleniu od ulicy Ciechomickiej z południa na północny zachód i północny wschód. Teren położony na południe od ulicy Ciechomickiej pochylony jest w kierunku południowym w stronę przebiegającego dalej na południe rowu. Różnica wysokości terenu na północ od ulicy Ciechomickiej wynosi około 10 metrów, natomiast na południe niespełna 1 metr. Spadek cieku na jego długości wynosi około 20 metrów. Cały teren wysoczyzny jest lekko pofalowany.

Charakterystyka istniejących urządzeń.

W zachodnim końcu ulicy Ciechomickiej istnieje kanał deszczowy Ø 315 z separatorem oraz odprowadzeniem wód do rowu biegnącego na koronie wykopu trasy Księdza Jerzego Popiełuszki. Wylot do rowu jest urządzony, ale rów wymaga wykoszenia i oczyszczenia. Po obu stronach ulicy Ciechomickiej od wiaduktu nad trasą Księdza Jerzego Popiełuszki w kierunku wschodnim istnieją rowy po stronie północnej do przystanku za ulicą Ziołową po stronie południowej do wysokości posesji nr 84. W środkowej części pomiędzy przepustami rowy są wypłycone.

Koncepcja rozbudowy kanalizacji deszczowej osiedla.

 • Do istniejącego kanału Ø 315 zaprojektowano włączenie kanału z uliczki bez nazwy położonej na zachodnim krańcu osiedla.

 • Przewidziano trzy kolektory zbiorcze:

  - kolektor od zachodnio-północnej strony osiedla w ulicy Miętowej i nie istniejącej jeszcze ulicy po północno-wschodniej stronie osiedla odprowadzający wody opadowe z istniejącej zabudowy i ulic oraz z planowanej zabudowy usługowej i dróg. Kolektor oznaczony jest na planie studniami od D26 do D34 i włączony zostanie do studni D24.

  - kolektor w ulicy Ciechomickiej i planowanej ulicy po stronie wschodniej osiedla odprowadzający wody opadowe z części osiedla i terenu przyległego do ulicy Ciechomickiej oraz wschodniej strony osiedla. Kolektor włączony będzie do osadnika i separatora, które zlokalizowane będą na działce wyznaczonej w planie dla obiektów gospodarki ściekowej. Wody z urządzeń podczyszczających odprowadzane będą do istniejącego cieku. Kolektor oznaczony jest w planie studniami od D13 do D25 i włączony do istniejącego rowu.

  - kolektor z środkowej części osiedla wzdłuż ulicy Ziołowej i Lawendowej odprowadzający wody opadowe z środkowej części osiedla. Kolektor oznaczony jest na planie studniami od D4 do D12 i włączony do studni D20.

 • Oczyszczenie istniejących rowów trasy Księdza Jerzego Popiełuszki (strona zachodnia).

 • Połączenie rowu na skarpie z rowem pod przepustem trasy Księdza Jerzego Popiełuszki.

 • Oczyszczenie i renowacja rowu na skarpie od zrzutu projektowanej kanalizacji do przepustu pod trasą Księdza Jerzego Popiełuszki.

 • Likwidacja rowu na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej (od studni D20 do studni D23).

 • Wykonanie nowego przepustu pod trasą Księdza Jerzego Popiełuszki dla przepływu ~1,0 m³/s lub wykonanie na końcu rowu zbiornika retencyjnego z regulatorem odpływu o maksymalnym przepływie 250 dm³/s.

 • Przebudowa istniejącego rowu na południe od końca ulicy Lawendowej oraz włączenie przebudowanego rowu do studni D35 i kanałem do studni D20.

Mapa sytuacyjna