Podsumowanie spotkania na temat rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych

W dniu 6 października 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 odbyło się spotkanie na temat rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych.

Spotkanie rozpoczęło się od sesji wprowadzającej, podczas której przedstawione zostały informacje obejmujące następujące tematy:

  • czym jest rewitalizacja
  • delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji
  • możliwości rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych.

Następnie, w związku z planowaną przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. rewitalizacją terenów cukrowni w Borowiczkach, przedstawione zostały uwarunkowania formalno– prawne tego terenu oraz jego stan obecny.

Plany względem terenu cukrowni, w imieniu Krajowej Spółki Cukrowej jak i własnym, uczestnikom spotkania zaprezentował pan Mariusz Olenderek.

Kolejnym punktem spotkania była tzw. sesja warsztatowa, która zawierała:

  • Analizy: SWOT i problemów rozwoju obszaru
  • Określenie funkcji wskazanych do ulokowania na terenie dawnej cukrowni
  • Określenie potrzeb mieszkańców, jakie mogłyby być zrealizowane poprzez rewitalizację dawnej cukrowni

Spotkanie, podobnie jak i poprzednie, poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej.

Dziękujemy uczestniczącym w spotkaniu, w tym m.in. mieszkańcom Borowiczek, osobom zaangażowanym w proces rewitalizacji miasta oraz Radnym Rady Miasta Płocka.

Dziękujemy także pani Dyrektor Elżbiecie Kusy oraz pracownikom Szkoły Podstawowej nr 20 za pomoc w organizacji spotkania oraz panu Mariuszowi Olenderek za zaangażowanie w rozpowszechnienie informacji na temat spotkania.

Prezentacja - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych na przykładzie Cukrowni w Borowiczkach
Wyniki zadań warsztatowych
Wystąpienie pana Mariusza Olenderek