KONCEPCJA UZBROJENIA TERENU W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLI MIODOWA-ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU

Koncepcja opracowana w sierpniu 2015 roku na zlecenie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Płocka

Przedmiotem i celem niniejszego opracowania było wykonanie koncepcji uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Opracowanie objęło również w zakresie kanalizacji deszczowej analizę istniejącej zlewni dla określenia jej zasięgu, stanu zagospodarowania, stwierdzenie faktycznej ilości wody deszczowej spływającej systemem kanałów deszczowych z przedmiotowego terenu wylotami do odbiornika. W zakresie sieci wodociągowej analizę układu sieci wodociągowej dla możliwości zasilenia w wodę nowych obiektów na terenie zlewni P (z uwzględnieniem wody ppoż).

W zakresie kanalizacji sanitarnej określona została możliwość zrzutu ścieków sanitarnych powstałych na terenie zlewni P. Zakres opracowania obejmuje teren zlewni dla obszaru określonego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Miodowa –Łukasiewicza” w Płocku z dodatkowym rozszerzeniem na sąsiedni obszar stanowiący zlewnię kolektora deszczowego DN 800 w ul. Łukasiewicza. Teren zlewni obejmuje osiedle Skarpa. W całym obszarze zlewni istnieje system kanalizacji rozdzielczej oraz sieć wodociągowa. Odbiornikiem ścieków sanitarnych jest kolektor sanitarny (kol.C) o wymiarach (0,8x1,4) m przebiegający ze wschodu na zachód po terenie Politechniki Warszawskiej. Odbiornikami wód opadowych i roztopowych z całego obszaru są kanały deszczowe w ul. Łukasiewicza i Miodowej biegnące w kierunku północnym zgodnie z naturalnym spadkiem terenu w stronę jaru rzeki Brzeźnicy. Cały przedmiotowy teren podzielony jest na zlewnie dwóch kanałów. Kanał deszczowy w ul. Łukasiewicza oraz kanał deszczowy w ul. Miodowej.

Zlewnia kanału w ul. Łukasiewicza

W zlewni ulicy Łukasiewicza wyróżnia się zasadniczo cztery kanały zbierające połączone w jeden wspólny wylot do rzeki. Są to: Kanał w ulicy Miodowej biegnący równolegle do rzeki w sąsiedztwie skarpy i obsługuje przede wszystkim obiekty Politechniki oraz teren w jej sąsiedztwie odwadniając także fragmenty ulicy Miodowej. Kanał w ulicy Łukasiewicza jest kolektorem głównym. Przebieg tego kanału zaczyna się od wiaduktu i kończy przy skrzyżowaniu ulic Łukaszewicza i Tysiąclecia. Kanał w ulicy Jaśminowej od włączenia w kolektor DN 800 w okolicach stacji benzynowej do skrzyżowania ulic Jaśminowa i Miodowa. Ostatnim kanałem obsługującym zlewnie jest kanał w ulicy 7-go Czerwca na odcinku wzdłuż stadionu od ulicy Gwardii Ludowej do Łukasiewicza z włączeniem do kolektora DN800.

Zlewnia kanału w ul. Miodowej

W zlewni ulicy Miodowej (określono ją w niniejszym opracowaniu jako IS-A) występuje jeden kanał deszczowy DN300 zbierający wody opadowe z ul. Miodowej oraz przyległych terenów. Jest to kanał betonowy i jego stan techniczny jest dobry. Do tego kanału włączono też nowo projektowane obiekty oraz częściowo wody opadowe z fragmentu osiedla Miodowa. Po analizie stwierdzono, że kanał nie posiada żadnej rezerwy dla dodatkowych włączeń. Istniejący zrzut tego kanału do rzeki Brzeźnicy należy przebudować na średnicę DN600 dla umożliwienia odebrania wód opadowych z osiedla.

Charakterystyka poszczególnych zlewni i interpretacja

wyników obliczeń

Zlewnia nr IS-A

Zlewnia obejmuje teren obecnego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Miodowej, ul. Miodową oraz część terenu przyległego obiektom Politechniki Warszawskiej. Powierzchnia zlewni wynosi około 5,6 ha. Cała zlewnia jest zagospodarowana. W obliczeniach powierzchnia ta stanowi zlewnię kanału DN300 przebiegającego w ulicy Miodowej. Osiedle mieszkaniowe nie posiada na całym obszarze kanalizacji deszczowej, ale jest w tej chwili przeprojektowywane i należy zakładać, że przed wybudowaniem dróg osiedlowych taka kanalizacja się pojawi. Dlatego osiedle doliczono do zlewni istniejącego kanału. W tym kanale brak jest rezerwy do kolejnych podłączeń wód opadowych nawet poprzez retencję. Zaleca się, aby przed podłączeniem osiedla od węzła 5 istniejący kanał aż do węzła 9 przebudować na DN600. Na kanalizacji DN600 pomiędzy węzłami 7 i 8 ( tuż za węzłem 7) należy zabudować separator koalescencyjny.

Zlewnia nr P ( P1 + P2 +P3)

Cały teren zlewni P1 i P2 jest niezagospodarowany i ma charakter terenów zielonych. Część zlewni oznaczona P3 jest zabudowana i wybetonowana. Powierzchnia zlewni wynosi około 4,95 ha. Z uwagi na charakter zlewni i możliwość utwardzenia terenu prawie w całości dla tej zlewni należy wybudować nowy kolektor deszczowy ze zrzutem do rzeki Brzeźnicy. Kanał należy wybudować wzdłuż ulicy Miodowej- przebudowując istniejący kanał DN300 na kanał DN600. Do niego należy przepiąć wszystkie boczne kanały obecnie wpięte do kanału DN300. Kanał należy przebudować również na odcinku od węzła nr 7 aż do zrzutu do rowu otwartego. Zrzut wody należy wykonać częściowo kanałem zamkniętym DN600, częściowo rowem otwartym.

Zlewnia nr 1

Zlewnia obejmuje teren przyległy obiektom Politechniki Warszawskiej. Powierzchnia zlewni wynosi około 5,44 ha. Duży teren zlewni po stronie południowej jest niezagospodarowany i ma charakter terenów zielonych. W obliczeniach powierzchnia ta przylega do zlewni kanału DN 500 na odcinku pomiędzy węzłami IIa i IIb.

Zlewnia nr 2

Teren zlewni obejmuje obszar otaczający stadion oraz boiska przyległe bezpośrednio do obiektu głównego. Teren zlewni wynosi ok. 4,02 ha. Obliczeniowa ilość wody przypadająca na istniejący kanał DN250 jest większa od możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wody z całego terenu. Dlatego też w przypadku rozbudowy obiektów na terenie zlewni należy przebudować wylot pod ul. Łukasiewicza lub wykonać nowe odprowadzenie z włączeniem do kolektora DN800.

Zlewnia nr 3

Obszar zlewni obejmuje teren osiedla mieszkaniowego przyległego ulicy Jaśminowej, hipermarketu przy ul Gałczyńskiego i stacji benzynowej. Obliczona powierzchnia przynależna do zlewni to 9,54 ha. Znaczna ilość terenu jest utwardzona i zabudowana. Zlewnie obsługuje kanał DN500 oraz DN400 i DN300 w ulicy Jaśminowej.

Po dokonaniu analizy hydraulicznej przy istniejących spadkach należy stwierdzić, że na obecną chwilę jest to najbardziej obciążony kanał z pośród wszystkich rozpatrywanych na obszarze opracowania. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że kanalizacja na całym rozpatrywanym odcinku jest zapiaszczona i zniszczona w nie najlepszym stanie technicznym. Podłączenie dodatkowych powierzchni odwadnianych do tej kanalizacji nie powinno mieć miejsca. Kanał hydraulicznie nie ma rezerw przepustowości. W przypadku konieczności technicznej przebudowy średnice należy zwiększyć.

Zlewnia nr 5

Obszar zlewni został wydzielony celowo biorąc pod uwagę zagospodarowanie niniejszego terenu. Hala sportowa wraz z częścią parkingową została włączona w części z odwodnieniem na wysokości węzła nr V. Dlatego też do zlewni kolektora w DN800 w ulicy Łukasiewicza dodano obliczeniowy przepływ z projektu odwodnienia hali.

Zlewnia nr 6

Teren zlewni obejmuje ulicę 7-go Czerwca w tym odwodnienie części terenu projektowanej hali sportowej. Ten odcinek aż do włączenia w kolektor w ulicy Łukasiewicza (węzeł IV) został przebudowany w ramach przebudowy ulicy 7-go Czerwca.

Zlewnia nr 4

Zlewnia kolektora DN 800 i DN 400 w ulicy Łukasiewicza. Teren zlewni obejmuje obszar 8,24ha. Przynależy do niej osiedle zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Pszczelej oraz zachodnia część ulicy Łukasiewicza wraz z jezdnią i chodnikami wzdłuż ulicy. Jest to główny odbiornik w zlewni. Włączone są do niego na różnej wysokości wszystkie kanały boczne. Po dokonaniu analizy hydraulicznej kanału na całej jego długości można stwierdzić, że posiada on wystarczającą przepustowość dla odbioru wody z własnej zlewni oraz z kanałów sąsiednich.

Zrzuty do rzeki Brzeźnicy

Zrzut nr 1 ( przy moście)

Cały teren przypadający na wylot nr 1 kolektora do rzeki Brzeźnicy ma obszar 34,84ha. Kolektor dn 800 na skarpie przechodzi w kanał DN 500 i taką też średnice ma do samego wylotu do rzeki. Ostatni kilkudziesięciometrowy odcinek kanału DN500 przy deszczu obliczeniowym pracuje jako całkowicie wypełniony. Przy budowie podczyszczalni na wylocie co może mieć miejsce w okolicach rzeki należy przebudować również kanał.

Zrzut nr 2

Cały teren przypadający na wylot nr 2 kolektora do rzeki Brzeźnicy ma obszar 10,55ha. Kolektor DN 600 na skarpie będzie przechodził w rów otwarty, a następnie w przepust DN600 i dalej rowem otwartym aż do wylotu do rzeki.

Kanalizacja sanitarna

Cały teren przedmiotowej zlewni znajduje się w zasięgu kolektora C sanitarnego o wymiarach (0,8x1,4)m przebiegającego ze wschodu na zachód przez tenże teren. Ścieki sanitarne z części zlewni IS-A ( osiedle Miodowa) są sprowadzone do przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce 220/3. Przepompownia ma wydajność Qmax = 6,0 dm3/s przy maksymalnej wysokości podnoszenia 5,96 m. Przy uwzględnieniu średniego współczynnika zużycia wody w Płocku w wysokości 100dm3/dxM wielkość przepompowni powinna być wystarczająca.

Sieć wodociągowa

Na przedmiotowym terenie istnieje sieć wodociągowa w układzie pierścieniowym. W ul. Gałczyńskiego istnieje wodociąg DN400, w ul. Łukasiewicza wodociągi DN150 i DN300. Z tych wodociągów zasilone są wszystkie obiekty. Zasilanie w wodę tego terenu może się odbywać rurociągiem DN150 z wodociągu DN400 w ul. Gałczyńskiego z połączeniem z wodociągiem DN110 w ul. Miodowej dla zamknięcia w pierścień i zapewnienia dwustronnego zasilania obiektów.