Podsumowanie procesu konsultacyjnego w sprawie Normatywu Parkingowego

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 


Normatyw Parkingowy

 

Prezydent Miasta Płocka przystąpił do sporządzenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka, w ramach którego określone zostaną:

zasady i tryb działania w zakresie ustalenia wymagań i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc parkingowych dla pojazdów,
wskaźniki ilościowe miejsc postojowych obowiązujące w granicach administracyjnych miasta Płocka,
zasady przyjęcia przez Miasto Płock obowiązku zapewnienia miejsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów.
Projekt dokumentu wyłożony będzie do publicznego wglądu od dnia 18 sierpnia 2016 roku do dnia 7 września 2016 roku. Dyskusja publiczna odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku o godz. 16.00, w sali koncertowej w Domu Darmstadt. Wnioski i uwagi do projektu dokumentu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Obwieszczenie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Normatywu Parkingowego

Załącznik graficzny

 


Podziękowania 

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie konsultacji Polityki Parkingowej Miasta Płocka i dokumentów pochodnych za zgłoszone uwagi, opinie, sugestie, a także wypełnienie ankiet internetowych i udział w badaniach bezpośrednich. Państwa wnioski były szczegółowo analizowane i rozpatrywane, dzięki temu modyfikacjom ulegał pierwotny projekt dokumentów, a końcowy materiał przedłożony Radzie Miasta Płocka jest lepiej dostosowany do oczekiwań mieszkańców.

 


Rada Miasta Płocka uchwaliła 

Rada Miasta Płocka na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku przyjęła Politykę Parkingową Miasta Płocka. Uchwalony dokument stanowi kluczowe rozwinięcie Studium Transportowego i Bezpieczeństwa Transportu Miasta Płocka. Rada Miasta Płocka przyjęła również uchwałę wprowadzającą Strefę Płatnego Parkowania w Płocku.

Strefa Płatnego Parkowania planowana jest do uruchomienia od 1 sierpnia 2016 roku.

 

sesja 26 stycznia 2016 roku

 

 


 

Projekty Uchwał Rady Miasta Płocka

Projekty uchwał dotyczące Polityki Parkingowej miasta Płocka oraz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania zostały na wniosek Prezydenta Miasta Płocka przekazane do Rady Miasta Płocka. Decyzję o przyjęciu zaproponowanych rozwiązań podejmie Rada Miasta Płocka na styczniowej sesji. Strefa Płatnego Parkowania w przypadku przyjęcia uchwały przez Radę będzie wprowadzona od 1 sierpnia 2016 roku.

Polityka Parkingowa Miasta Płocka została opracowana w związku z przyjętymi zapisami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku (Uchwałą Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku.), w której została wskazana jako jeden z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla miasta. Polityka miasta w tym zakresie ma na celu określić kierunkowe dążenie w programowaniu rozwoju miasta w celu podniesienia jakości życia mieszkańców i osób korzystających z możliwości jakie oferuje miasto.
W tym zakresie należy w szczególności zaznaczyć, iż potrzeba przemieszczania się ludności i transportu towarów stanowi podstawę do wyznaczenia polityki transportowej miasta, w przypadku Płocka jest to Studium transportowe i bezpieczeństwa transportu miasta Płocka wraz ze zaktualizowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płocka. W odniesieniu do problematyki funkcjonowania miasta należy wskazać, iż zurbanizowane tereny miasta stanowią centrum aktywności ludzi, które muszą mieć zapewnione optymalne skomunikowanie swojego obszaru. W zakresie transportu indywidualnego również rozstrzygnięcia wymaga kwestia pozostawiania pojazdów w sposób zorganizowany przez osoby, które docierają do swoich destynacji. W celu dokładnego zdiagnozowania stanu korzystania z przestrzeni miasta zostały przeprowadzone badania, których wyniki generalne stanowią punkt wyjścia do postulowanych rozwiązań w obszarach o największej kumulacji zjawisk koniecznych do uregulowania.
Polityka Parkingowa stanowiąc uszczegółowienie proponowanych rozwiązań polityki transportowej jest narzędziem optymalizującym funkcjonowanie miasta i optymalizującym sposób zarządzania przestrzenią miejską z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

projekt Uchwały w sprawie polityki parkingowej

Założenia Strefy Płatnego Parkowania Miasta Płocka konsultowane były przez drugie półrocze 2015 roku. Zaproponowany projekt Uchwały stanowi efekt wypracowanych spotkań i rekomendacji eksperckich. SPP będzie funkcjonowała w godzinach od 8:00 do 17:00. Obszar SPP został zmniejszony w stosunku do rozwiązań konsultowanych, w związku z licznymi postulatami w tym zakresie. Główne założenia w zakresie opłat przedstawiają się następująco:

bezpłatnie - pierwsze 30 minut w danym dniu,

 2,00 zł.  - 1 godzina parkowania,

 2,40 zł.  - druga godzina parkowania,

 2,80 zł.  - trzecia godzina parkowania,

 2,00 zł. - czwarta i kolejne godziny parkowania,

12,00 zł. - Parkowanie pomiędzy godziną 8:00 a 17:00 po uiszczeniu całej opłaty jednorazowo

Minimalna opłata za parkowanie wynosi 0,50 zł.

Wprowadzone zostały również abonamenty, zniesiony został proponowany wcześniej abonament ogólny - w zamian jest możliwość wykupienia opłaty dziennej (powyżej) w wysokości 12 zł. Abonamenty przedstawiają się następująco:

Nazwa

Uprawniony

zakres

Abonament mieszkańca

Mieszkaniec strefy SPP

30 zł/rok za pierwszy pojazd

Abonament mieszkańca 2 

Mieszkaniec strefy SPP

100zł./miesiąc za drugi pojazd

Abonament Ekologiczny

Każda osoba

100zł./miesiąc - pojazd elektryczny i hybrydowy

Abonament Koperta

Każda osoba

1125zł. /miesiąc

Możliwość wykupienia miejsca postojowego dedykowanego w formie koperty na wyłączność według cennika za zajęcia pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr 195/XIII/2011,

 Szczegóły funkcjonowania SPP znajdują się w projekcie uchwały:

projekt Uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania

mapa SPP

 

 


 

Podsumowanie procesu konsultacyjnego dotyczącego Polityki Parkingowej i dokumentów pochodnych.

plik do pobrania

 

 


 

Dziękujemy za udział w badaniach ankietowych dotyczących Polityki Parkingowej Miasta Płocka.

 

 


 

Spotkania z mieszkańcami i podmiotami zewnętrznymi wrzesień 2015

 

Prezentacja dot. polityki parkingowej

Prezentacja eksperta

Mapa propozycji Strefy Płatnego Parkowania (SPP kolor zielony)

____

Raport z 2 spotkania dotyczącego Polityki Parkingowej (Książnica 7.09.2015)

Raport z 3 spotkania dotyczącego Polityki Parkingowej (Dom Darmstad 7.09.2015)

Raport z debaty miejskiej dotyczącej Polityki Parkingowej (Małachowianka 1.10.2015)

 


 

PIERWSZA PROPOZYCJA DOTYCZĄCA PARKOWANIA W PŁOCKU

W ramach konsultacji społecznych zostały udostępnione przez Urząd Miasta Płocka propozycje dotyczące regulacji parkowania w mieście, a zawierają się w następujących plikach:

1. Polityka Parkingowa Miasta Płocka (wersja 1.0)

2. Strefa Płatnego Parkowania w Płocku (wersja 1.0)

3. Ramowy harmonogram konsultacji Polityki Parkingowej Miasta Płocka i elementów pochodnych

4. Mapa stref parkingowych

 

 


 

Odnośniki i kontakt:

Informacje w temacie parkowania znajdują się również na stronie konsultacji społecznych UMP

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 741/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących polityki parkingowej Miasta Płocka

Udostępniamy Państwu adres mailowy do kontaktów w sprawie Polityki Parkingowej: parkowanie@plock.eu