Programowanie rozwoju

Miasto Płock realizuje swój rozwój w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku, przyjętą przez Radę Miasta Płocka w 2018 roku. Strategia jest głównym dokumentem programowym miasta, a także stanowi punkt wyjścia dla innych dokumentów opracowywanych przez samorząd. W przyjętym układzie dokumentów rozwinięciem Strategii są polityki, programy i plany, które uszczegóławiają zapisy głównego dokumentu miasta.

Zmieniająca się rzeczywistość i dążenie do trwałego rozwoju miasta powodują, że opracowane dokumenty mogą wymagać zmiany treści np. w wyniku realizacji założonych celów lub utraty właściwości poszczególnych zapisów. W takich przypadkach podejmowane są decyzje o ich aktualizacji. Bywa również tak, że pojawia się konieczność konieczność podjęcia działań zintegrowanych lub w wyniku analizy działalności samorządu lub obowiązku prawnego istnieje konieczność opracowania nowych dokumentów programowych.

Dlatego Urząd Miasta publikuje informacje o podejmowanych inicjatywach zarówno poprzez zwyczajowo przyjęte miejsca jak również poprzez strony internetowe:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej,
  2. Zakładkę "Konsultacje Społeczne" na głównej stronie miasta - www.plock.eu
  3. Dedykowane miejsca na stronach internetowych: Programowanie rozwoju np. dla Nowej Strategii Rozwoju Miasta

Wśród działań podejmowanych przez miasto są również inicjatywy wpisujące się we współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z takich form jest działanie we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Informacja o działalności związku znajduje się na podstronie.