Podsumowanie I cyklu warsztatów

Na przełomie czerwca i lipca odbył się I cykl warsztatów dla obszarów wstępnie wytypowanych do rewitalizacji w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka:

 • w dniu 30.06.2015 roku – osiedla Stare Miasto i Kolegialna - POR

 • w dniu 01.07.2015 roku – osiedla Dobrzyńska i Skarpa - DOR

 • w dniu 02.07.2015 roku – osiedle Radziwie – TOR.

Celem zorganizowanych warsztatów było podjęcie partnerskiej dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi problematyką rewitalizacji. Przyjęto, iż grupa która przyjęła zaproszenie do udziału w spotkaniach pracować będzie metodą partycypacyjną. Oznacza to bezpośrednie włączenie w proces wypracowywania poszczególnych decyzji zarówno szeroko rozumianej społeczności lokalnej jak i reprezentantów zainteresowanych stron i instytucji. Tym samym, wszystkie decyzje podejmowane były metodą konsensusu w trakcie prac warsztatowych. Równocześnie całość prac została przygotowana w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu uczestników spotkania.

Warsztaty poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej.

Każdy z warsztatów przebiegał według podobnego scenariusza:

 • Przedstawienie się uczestników

 • Wprowadzenie – czym jest rewitalizacja i jak planujemy działania rewitalizacyjne? Jakie obszary obejmie Program Rewitalizacji Płocka?

 • Analiza SWOT i problemy obszaru

 • Określenie celów i działań do podjęcia

 • Określenie obszarów interwencji i jej charakteru

 • Nabór fiszek projektowych

Program warsztatów został w całości zrealizowany. W trakcie spotkań wykorzystano szereg technik prowadzenia spotkań warsztatowych, w tym m.in.:

 • Prezentacje i dyskusje plenarne

 • Ankiety skierowane do wszystkich uczestników warsztatów

 • Prace w grupach roboczych – dyskusje i przygotowanie stanowisk.

W założeniu udział w spotkaniach możliwy był dla każdego zainteresowanego zagadnieniem rewitalizacji. Ostatecznie w spotkaniach udział wzięli mieszkańcy obszarów, właściciele nieruchomości położonych na tych obszarach, przedsiębiorcy, osoby związane z tymi terenami zawodowo, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miasta Płocka, przedstawiciele Rad Mieszkańców Osiedli, mediów lokalnych i Urzędu Miasta Płocka na czele z Panem Jackiem Terebusem – Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji.

W trakcie warsztatów wypracowano szereg elementów mogących złożyć się na zapisy aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Równocześnie wypracowano materiał bazowy do określenia poszczególnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Materiał ten – wraz z pozyskanymi fiszkami i zapisami na formularzach konsultacyjnych – służyć będzie określaniu ostatecznej listy możliwych przedsięwzięć.

Zostaną one jednak ostatecznie zdefiniowane pod koniec sierpnia 2015 roku, kiedy to zakończony zostanie nabór i analiza fiszek i innych propozycji. Dopiero wówczas możliwe będzie określenie ich listy, która zostanie poddana weryfikacji w trakcie kolejnej serii warsztatów zaplanowanych na początek września 2015 roku.

Nie wszystkie cele wskazane przez uczestników warsztatów uda się osiągnąć w ramach rewitalizacji (niektóre się wzajemnie wykluczają). Są one jednak ważne dla mieszkańców i należy je wziąć pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Przy programowaniu działań rewitalizacyjnych należy uwzględnić kwestie własnościowe, ponieważ z budżetu miasta mogą być finansowane tylko działania będące w kompetencji samorządu gminnego w ramach posiadanych środków.

W ramach rewitalizacji promowane będą projekty „zintegrowane”, obejmujące aspekty przestrzenne, społeczne i gospodarcze oraz przyczyniające się do kompleksowej poprawy stanu na terenach zdegradowanych.

Wszelkie remonty, modernizacje oraz inwestycje infrastrukturalne same w sobie nie są działaniami rewitalizacyjnymi, jednak inwestując w poprawę stanu zabudowy i infrastruktury w obszarze zidentyfikowanym jako obszar rewitalizacji stanowią jej ważny element. Inwestycje w infrastrukturę nie są celem rewitalizacji a jedynie narzędziem do osiągnięcia celu ożywienia danego obszaru i jego rozwoju.

Nie wszystkie podejmowanie działania rewitalizacyjne, w tym różnego rodzaju inwestycje i remonty są finansowane z funduszy unijnych. Proces rewitalizacji finansowany jest także m.in. z budżetów miast, ze środków przedsiębiorców, osób fizycznych, kościołów, organizacji pozarządowych. Dlatego skuteczność prowadzenia działań rewitalizacyjnych będzie zależała od pozyskania jak największej liczby partnerów zewnętrznych.

Podczas warsztatów, dzięki zaangażowaniu w dyskusję nad problemami rozwoju obszarów rewitalizacji, zaktywizowana została społeczność lokalna oraz nawiązany został dialog pomiędzy społecznością lokalną, władzami miasta oraz innymi stronami procesu rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów.

Wyniki warsztatów zorganizowanych dla POR – Pierwszego Obszaru Rewitalizacji - Stare Miasto, Kolegialna, 30.06.2015

Wyniki warsztatów zorganizowanych dla DOR – Drugiego Obszaru Rewitalizacji - Dobrzyńska, Skarpa, 01.07.2015

Wyniki warsztatów zorganizowanych dla TOR –Trzeciego Obszaru Rewitalizacji – Radziwie, 02.07.2015