Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wieloletnie programy sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium

analiza_2006-2010

W celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz w wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Płocka sporządził dokument pod nazwą "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych,
wieloletnie programy sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium”.

Zarządzenie Nr 5056/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia dokumentu pod nazwą "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka, ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wieloletnie programy sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium”

Uchwała Nr 826/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego