Koncepcja uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Borowiczki – tereny niezurbanizowane tj. obszaru położonego na wschód od ul. Wierzbowej – obszar pomiędzy ulicami Wierzbową, Wilczą i Sarnią wraz z sięgaczami przylegającymi do tych ulic.

Koncepcja opracowana w czerwcu 2015 roku na zlecenie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Płocka

Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Celem opracowania koncepcyjnego było wskazanie możliwości skanalizowania terenu objętego zakresem, a tym samym przeznaczenie terenu pod zabudowę.
Zakres opracowania w swoim zasadniczym zakresie zawiera się w granicach w/w określonych. Nie mniej jednak dla poprawności wykonania zadania objęto tereny przyległe, których nie wzięcie pod uwagę skutkowało by pozbawieniem ich w przyszłości możliwości odbioru ścieków sanitarnych.

Ukształtowanie i rzeźba terenu – dane ogólne.

Teren osiedla Borowiczki zawarty w granicach opracowania jest terenem pochyłym, usytuowanym w pradolinie Wisły, ze spadkiem od północy w kierunku południowym. Od wschodniej strony graniczy z ulicą Wilczą gdzie znajdują się lasy i cenne przyrodniczo tereny, w kierunku południowym przylega do ulicy Sarniej. Natomiast od zachodu teren przylega do istniejącego osiedla mieszkaniowego wzdłuż ulicy Wierzbowej.
Większość terenu objętego opracowaniem jest terenem wykorzystywanym rolniczo a także nieużytkiem. Na około 20 % porasta las mieszany
Na przedmiotowym terenie w części istniejących dróg dojazdowych istnieje sieć wodociągowa oraz sieć gazowa średniego ciśnienia. Sieć energetyczna abonencka w postaci linii napowietrznej. Teren z północy na południe przecina też linia energetyczna średniego napięcia.
Główne drogi osiedlowe Wilcza, Wierzbowa i Sarnia będące nieurządzonymi ulicami otaczają teren po obwodzie. Wnętrze terenu pozostaje pozbawione obecnie ciągów komunikacyjnych.

Charakterystyka - opis koncepcji

W koncepcji uwzględniono konieczność dokonania analizy możliwości częściowego przejęcia grawitacyjnego ścieków z osiedla Parcele położonego na północ aż do ulicy Wyszogrodzkiej. Planowana zabudowa mieszkaniowa na osiedlu Parcele w znaczącej części powinna zostać przejęta przez istniejącą kanalizację wykonaną na osiedlu Parcele. Zagłębienie kanałów na osiedlu nie jest w stanie umożliwić grawitacyjnego odbioru ścieków z całego trenu, a zatem alternatywą jest lokalna przepompownia. Ukształtowanie terenu umożliwia jednak grawitacyjne odprowadzenie ścieków planowanymi ciągami ulic w kierunku niżej położonego osiedla Borowiczki poprzez teren będący przedmiotem niniejszego opracowania.
Biorąc pod uwagę powstająca zabudowę przy ulicy Wierzbowej, a także przyległą do ulicy Wilczej, wzięto pod uwagę możliwość odprowadzenia ścieków z tej części osiedla do istniejącej przepompowni przy ulicy Botanicznej. W wyniku analizy wysokościowej problemem dla grawitacyjnego odprowadzenia ścieków jest istniejący wodociąg dn 500 przebiegający na tym odcinku ulicy Wierzbowej. W wyniku dodatkowych pomiarów wysokościowych na podstawie dokonanej odkrywki potwierdzono rzędną wodociągu co doprowadziło do ustalenia możliwej rzędnej przejścia grawitacyjnego kanału dn 200 w skrzyżowaniu z rurą wodociągową.

W załączeniu mapa poglądowa i mapa sytuacyjna trenów objętych koncepcją: