Koncepcja układu sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Radziwie

Koncepcja opracowana w 2014 roku na zlecenie obecnego Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Płocka.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem i celem niniejszego opracowania było dokonanie korekty istniejącej koncepcji i dostosowanie do aktualnej wiedzy i warunków dla odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni osiedla Radziwie oraz umożliwienie odwodnienia ulic dla budowy docelowej nawierzchni drogowej.
Zakres opracowania obejmuje tereny osiedla Radziwie po lewej i po prawej stronie ulicy Kolejowej.

Ukształtowanie i rzeźba terenu – dane ogólne

Osiedle Radziwie położone jest w południowej części miasta Płocka, na lewym brzegu rzeki Wisły. Opracowanie swoim zakresem obejmuje cały zabudowany teren osiedla Radziwie. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na płaskowyżu pradoliny Wisły otoczony od strony wschodniej i południowej łąkami i terenami podmokłymi, a od północy – rzeką Wisłą. Najwyższe wzniesienie terenu znajduje się w okolicach cmentarza.
W podłożu przedmiotowego terenu zalegają plejstoceńskie utwory stożków napływowych w postaci piasków drobnych, piasków średnich, pospółek i żwirów. Grunty te przykryte są warstwą gleby bądź nasypów niekontrolowanych. Teren przedmiotowego osiedla w znacznej części zlokalizowany jest na tarasie nad zalewowym, a w części obejmuje taras zalewowy – oba tereny związane są z działalnością kumulacyjną rzeki. Wody gruntowe występują na głębokości od 1-2 m aż do 4 m. Dlatego też w koncepcji przyjęto zagłębienia nie przekraczające 3 m.
Na przedmiotowym terenie w części istniejącej zabudowy istnieje sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. W znacznej części osiedla istnieje również sieć kanalizacji deszczowej. Oprócz w/w uzbrojenia istnieją także sieci energetyczne, kanalizacja teletechniczna.
Główne drogi oraz znaczna część dróg osiedlowych posiada nawierzchnię utwardzoną zaś poniżej ulicy Zielonej przeważają drogi gruntowe.

Charakterystyka – opis koncepcji ( poszczególnych zlewni).

Zlewnia nr I
Zlewnia ta obejmuje :
- teren przyległy do ul. Popłacińskiej na odcinku od granicy miasta Płocka do ul. Sołdka;
- teren pomiędzy drogą dojazdową od ul. Popłacińskiej do wału wiślanego, a terenem stoczni;
- teren obejmujący obszar pomiędzy ul. Popłacińską (sam pas drogowy ul. Popłacińskiej na odcinku od ul. Sołdka do ul. Stoczniowej został włączony do zlewni nr II z pompownią Radziwie, a ul. Teligi na południu oraz ul. Sołdka i ul. Kapitańską na wschodzie.
W obrębie tej zlewni dokonano następujących zmian:
- Skrócono odcinek kanalizacji w ul. Zielonej i główny kolektor poprowadzono ul. Szkutniczą oraz ul. Teligi.
- Do ul. Zielonej włączono odcinki kanalizacji w uliczkach po południowej stronie ulicy Zielonej.
Bilans wód deszczowych w zlewni nie zmienił się, a zmiany w przebiegach uwzględniono w doborach średnic bilans wód deszczowych w zlewni nie zmienił się a, zmiany w przebiegach uwzględniono w doborach średnic kanałów.

Zlewnia nr II
Zlewnia ta obejmuje :
- teren zawarty pomiędzy ul. Portową (od północy), ul. Zieloną i torem kolejowym (od południa), ul. Stoczniowa i ul. Żeglarska (od zachodu) oraz nasypem kolejowym i ul. Kolejową od wschodu).
W obrębie tej zlewni dokonano następujących zmian:
- zrezygnowano z odcinka kanalizacji wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Kolejowej;
- odcinek kanalizacji od ul. Popłacińskiej do ul. Strażackiej wzdłuż nasypu kolejowego oraz ul. Strażacką (zlewnia nr 6) przełączono do zlewni nr 2 do kolektora włączonego do istniejącego kolektora DN 600 przebiegającego przez teren ogródków działkowych do piaskownika.

Zlewnia nr III
Zlewnię połączono ze zlewnią nr V w jedną zlewnię nazwaną nr III. Obejmuje ona: teren przyległy od południa do ul. Zielonej i od zachodu do ul. Kolejowej;
Dokonano nowych przeliczeń kanałów deszczowych uwzględniając założenia do obliczeń istniejącej koncepcji. Ze zlewni wyłączono tereny leśne.
Wody z tej zlewni będą odprowadzone do Kanału Popłacińskiego poprzez zbiornik retencyjny ora do rowu poprzez przepompownię.

Zlewnia nr IV
Obejmuje teren byłych zakładów mleczarskich i jest skanalizowany. Nie ulega zmianom.

Zlewnia nr V
Zlewnia została włączona w zlewnię nr III i opisana powyżej.

Zlewnia nr VI
Ze zlewni wyłączono ulicę Strażacką oraz teren wzdłuż nasypu kolejowego. Włączono te tereny do zlewni nr II. Zmieniono nieznacznie przebieg kanału zrzutowego do rowu. Założono przebudowę rowu na odcinku ok. 350 mb i wybudowanie ok. 220 mb kanału zrzutowego DN 600 do zbiornika przy przepompowni RZGW i dalej do rzeki Wisły.

Zlewnia nr VII
W obrębie tej zlewni dokonano korekty przebiegu kolektora zrzutowego. Przedłużono kolektor w ul. Kolejowej o ok. 180 mb i założono wykonanie rowu otwartego na długości ok. 340 mb oraz zbiornika retencyjnego a zrzut do istniejącego rowu poprzez istniejący wylot.

Zlewnia nr VIII
Zlewnia znajduje się po wschodniej stronie ulicy Kolejowej i obejmuje ulice: Sannicką, Gąbińską, Wąską, Górka, Okopowa, Ogrodowa, Kręta. Ulice te częściowo uzbrojone są w kanalizację deszczową. W ulicy Ogrodowej został wybudowany kolektor główny DN 300 – DN 600 wraz z piaskownikiem przed wylotem do rowu. Na rurociągu pomiędzy piaskownikiem, a rowem należy zabudować jeszcze separator wielkości 60/600. W ulicach Okopowej i Wąskiej również częściowo wykonano kanalizacje deszczową.
W niniejszym opracowaniu przewidziano kolektory w pozostałych ulicach z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia. Z uwagi na ukształtowanie terenu część ulicy Górka została włączona do kanału w ul. Kolejowej (zlewnia nr 6). Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyłączenie ulicy Strażackiej z tej zlewni bilans wód deszczowych został wyrównany.
Wody z tej zlewni będą odprowadzone do rowu biegnącego po południowej stronie osiedla. Z ul. Sannickiej proponuje się nowy wylot do rowu po południowej stronie ulicy Dobrzykowskiej. Przed wylotem na kanale należy zamontować osadnik piasku oraz separator.
W załączeniu mapy poglądowe szt.2 i mapy sytuacyjne szt.2 trenów objętych koncepcją: