Informujemy, że trwa nabór wniosków w konkursie „Spółdzielnia pomysłów” organizowanym przez SGB-Bank Spółka Akcyjna. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca… czytaj więcej Konkurs „Spółdzielnia Pomysłów” – trwa nabór wniosków

W dniu 14 czerwca 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”. Celem ogłoszonego konkursu było uzyskanie najlepszych pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązań projektowanej przestrzeni stanowiącej fragment płockiej skarpy wiślanej. Zgodnie z założeniami, zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Wisła szansą na rozwój
6 czerwca 2017

W dniu 2 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Wisła szansą na rozwój”, która stanowiła forum wymiany doświadczeń i myśli na temat możliwości kształtowania funkcjonalnego zarówno samej rzeki Wisły jak i gospodarowania terenami nadbrzeżnymi. W konferencji udział wzięły środowiska samorządowe różnego szczebla zarówno wojewódzkie z organizatorem konferencji samorządem Województwa Mazowieckiego, jak i niższego szczebla… czytaj więcej Wisła szansą na rozwój

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3294/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 1 do 30 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz projekt uchwały dostępne są na naszej… czytaj więcej Specjalna Strefa Rewitalizacji – konsultacje społeczne

Miejska wyspa ciepła?
26 maja 2017

MPA – Płock Obszary zurbanizowane stanowią szczególną kategorię w strukturze przestrzeni geograficznej, charakteryzującą się dużą gęstością populacji ludzkiej, a tym samym są bardzo wrażliwe z uwagi na negatywne oddziaływanie antropopresji. Miasta zagrożone są bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W mniejszym… czytaj więcej Miejska wyspa ciepła?

Pracujemy na rzecz adaptacji do zmian klimatu
24 maja 2017

Miasto Płock na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska jest uczestnikiem projektu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu. W wyniku prowadzonych prac Ministerstwo Środowiska wyłoniło podmiot wspomagający proces budowania podejścia do adaptacji do zmian klimatu, którym jest konsorcjum firm: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Arcadis oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.… czytaj więcej Pracujemy na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Informujemy, iż w terminie od dnia 29 maja 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadziła będzie nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego… czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych