Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 stycznia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 22 lutego… czytaj więcej GÓRNA-OŚNICKA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Płock w spisach powszechnych
13 stycznia 2017

Spisy powszechne dostarczają najbardziej szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Przeprowadzane są w Polsce średnio co 10 lat. Są badaniamiobowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach.Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i… czytaj więcej Płock w spisach powszechnych

„Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej, Urzędu Miasta Płocka w informuje, że: Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2797/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej stanowiącej majątek Gminy – Miasto Płock, od dnia 1 stycznia 2017 roku będą wydawane… czytaj więcej Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej

Witryny sklepowe są nieodłącznym elementem świątecznego wystroju Płocka, a ich wygląd zdecydowanie wpływa na jakość całej przestrzeni publicznej. Dlatego po raz trzeci w Płocku został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą witrynę świąteczną. Konkurs ma na celu promocję dobrych wzorców estetycznych, które wpływają na poprawę wizerunku przestrzeni publicznych oraz nagrodzenie najciekawszej świątecznej dekoracji o tematyce bożonarodzeniowej. Witryny… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2016”

NOWE WZORY WNIOSKÓW
21 grudnia 2016

Prezydent Miasta Płocka jako organ administracji architektoniczno-budowlanej informuje, iż od dnia 17 grudnia 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków opublikowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania… czytaj więcej NOWE WZORY WNIOSKÓW

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23
16 grudnia 2016

Przedstawiamy 23. numer „Miejskiego Zeszytu Statystycznego”. Publikacja prezentuje dane statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a niektóre wskaźniki dotyczące struktury badanych zjawisk odnosi do wskaźników ogólnopolskich. W swojej treści i formie prezentacji materiału liczbowego koresponduje ona                     z poprzednimi wydaniami „Zeszytu”. Miejski Zeszyt Statystyczny przekazywany jest m.in. do płockich bibliotek i uczelni.… czytaj więcej Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23

Informujemy, że w okresie od dnia 30.12.2016 do dnia 15.03.2017 planowany jest nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach konkursu wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające… czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w ramach RPO WM 2014-2020

Informujemy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi Uchwałą Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku na wnioski o udzielenie dotacji czekamy do dnia 31 grudnia 2016 roku. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku wpisanego… czytaj więcej Dotacje na remonty zabytków – nabór wniosków

Prezydent Miasta Płocka zachęcając do współtworzenia niezapomnianej, magicznej atmosfery świątecznej ogłasza konkurs na najpiękniejszą witrynę świąteczną. Do konkursu zapraszamy właścicieli placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Płocka, którzy udekorują swoje witryny dekoracjami o tematyce bożonarodzeniowej. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: estetyka@plock.eu lub złożenie jej w Biurze… czytaj więcej Konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2016″

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Płocka
2 grudnia 2016

Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Płocku,którzy wnoszą znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności, zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważnym kryterium jest też przyczynianie się do unowocześniania i rozwoju lokalnej gospodarki budując jej pozytywny wizerunek. Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka jest kontynuacją organizowanego od 2013 roku konkursu „Przedsiębiorca… czytaj więcej Nagroda Gospodarcza Prezydenta Płocka

1 2 3 18