Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 18 grudnia 2017 roku do dnia 19 stycznia… czytaj więcej PLAN IMIELNICA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Dotacje na remonty
1 grudnia 2017

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach. Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z… czytaj więcej Dotacje na remonty

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 3765/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia… Zapoznaj się z treścią Załącznika do Zarządzenia…  

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Nowickiego” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12… czytaj więcej PLAN SWOJSKA – NOWICKIEGO – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przystąpienie do opracowania MPA dla Płocka
20 listopada 2017

Miasto Płock współpracuje z Ministerstwem Środowiska i firmą Arcadis nad Miejski Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka. Informowaliśmy o tym tutaj. Teraz zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z… czytaj więcej Przystąpienie do opracowania MPA dla Płocka

W tym roku, po raz czwarty zapraszamy właścicieli placówek handlowo-usługowych do współtworzenia magicznej atmosfery świątecznej i wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2017”. Pragniemy nagrodzić wyjątkowe witryny, zaaranżowane z pomysłem, które zapraszają do odwiedzenia sklepów oraz tworzą niezapomnianą, świąteczną scenerię miasta. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i jej przesłanie drogą… czytaj więcej Konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2017”

1 2 3 25