MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BOROWICZKI W PŁOCKU

WO_Uchwala_o_przystapieniu_Borowiczki

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września 2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2001 roku, Nr 22 poz. 194) oraz Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki - "Oczyszczalnia Wschód" w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 619/XLIII/96 Rady Miasta Płocka z 19 listopada 1996 roku (Dziennik Urzędowy z dnia 30 grudnia 1996 roku, Nr 37 poz. 234),
  • od północy granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września 2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2001 roku, Nr 22 poz. 194) na odcinku do rzeki Rosicy, dalej południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1229/2,
    1230/2, 1228/6, 1249/2, 1247/5, 1256/6, 1257/33, 1258/12, 1259/9, 1261/6, 1262/10, 1263/20, 1264/30, 2001/4, 2003/4, 2005/3, 1200/1, 2505, 2506/1, 2501/10, 2501/12, 2501/13, 2504/2, dalej granica
    Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parcele" w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 529/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28 czerwca 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2004 roku, Nr 194, poz. 5166),
  • od wschodu i południa - granica administracyjna miasta.

 

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

30.06.2015

Uchwała Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

09.07.2015

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

09.07.2015- 12.08.2015

Przyjmowanie wniosków do mpzp

26.01.2016

Rozpoczęcie prac projektowych

08.06.2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp

09.06.2017

Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

od 25.08.2017

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

02.03.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

13.03.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o zmianie Obwieszczenia o wyłożeniu projektu mpzp wraz z prognozą do publicznego wglądu

12.03.2018-06.04.2018

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

05.04.2018, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

12.03.2018-20.04.2018

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

18.05.2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

24.05.2018

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

od 27.07.2018

Ponowne uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

30.01.2019

Przekazany pod obrady Rady Miasta Płocka w dniu 28 marca 2019 r.

28.03.2019

Zdjęty z porządku obrad Rady Miasta Płocka

25.04.2019

Uchwała Nr 133/VII/2019 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia mpzp

25.04.2019

Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

10.05.2019

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2019 roku poz. 6182