MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO IMIELNICA W PŁOCKU

WO_Uchwala_o_przystapieniu_Imielnica

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu - rzeka Rosica,
  • od północy - północna granica administracyjna miasta,
  • od wschodu - granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parcele" w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 529/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28 czerwca 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2004 roku, Nr 194, poz. 5166),
  • od południa - południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1229/2, 1230/2, 1228/6, 1249/2, 1247/5, 1256/6, 1257/33, 1258/12, 1259/9, 1261/6, 1262/10, 1263/20, 1264/30, 2001/4, 2003/4, 2005/3, 1200/1, 2505, 2506/1, 2501/10, 2501/12, 2501/13, 2504/2.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

30.06.2015

Uchwała Nr 162/IX/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

09.07.2015

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

09.07.2015- 12.08.2015

Przyjmowanie wniosków do mpzp

26.01.2016

Rozpoczęcie prac projektowych

23.02.2017

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia wniosków do mpzp

od 03.03.2017

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

08.12.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

18.12.2017-19.01.2018

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

11.01.2018, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

18.12.2017-02.02.2018

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

22.02.2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

od 28.09.2018

Prace projektowe w związku z rozstrzygnięciem przez Radę Miasta Płocka uwag złożonych do projektu mpzp

07.08.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ

20.08.2019-10.09.2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

05.09.2019, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

20.08.2019-24.09.2019

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp