Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Nowickiego” w Płocku

Granice mpzp "Swojska - Mazura"

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

północna linia rozgraniczająca ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Trasy ks. Jerzego Popiełuszki do alei Jana Pawła II, zachodnia i południowa linia rozgraniczająca alei Jana Pawła II, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Władysława Nowickiego, północna linia rozgraniczająca tereny zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz tereny lasów i dolesień oznaczone w planie symbolami 24MNi i 5ZL, zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (przyjętego Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września 2000 roku), południowa granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (przyjętego Uchwałą Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku), wschodnia granica Trasy ks. Jerzego Popiełuszki.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

31.03.2015

Uchwała Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

15.04.2015

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

15.04.2015- 11.05.2015

Przyjmowanie wniosków do mpzp

03.07.2015

Rozpoczęcie prac projektowych

06.10.2016

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp

od 07.10.2016

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

08.03.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

23.03.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o zmianie Obwieszczenia o wyłożeniu projektu mpzp wraz z prognozą do publicznego wglądu

22.03.2017 - 14.04.2017

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

11.04.2017, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

22.03.2017 - 08.05.2017

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

31.05.2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

29.08.2017

Uchwała Nr 611/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany nazwy mpzp

17.11.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

28.11.2017-22.12.2017

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

14.12.2017, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

28.11.2017-12.01.2018

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

02.02.2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

22.02.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

04.03.2019-25.03.2019

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

07.03.2019, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

04.03.2019-08.04.2019

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

12.04.2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

25.04.2019

Uchwała Nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia mpzp

25.04.2019

Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

10.05.2019

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2019 roku poz. 6183