Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku

Granice mpzp "Żyzna - południe"

Granice obszaru objętego planem miejscowym wyznaczają:

  • od północy: północne granice działek 108/6, 108/1, 105, 98/12, 98/3, 98/2, 98/7, 98/6 i 83,
  • od wschodu: wschodnia granica administracyjna miasta Płocka,
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulic Wyszogrodzkiej i Armii Krajowej, północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 3682/3, 3682/1, 3191/71, 3191/69, 3690/3 i 3690/13,
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca łącznika pomiędzy rondem Wojska Polskiego i ulicą Otolińską.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

30.09.2014

Uchwała Nr 870/LI/2014 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

22.01.2015

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

22.01.2015- 23.02.2015

Przyjmowanie wniosków do mpzp

25.02.2015

Rozpoczęcie prac projektowych

29.09.2015

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp

od 17.11.2015

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

14.04.2016

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

27.04.2016 - 20.05.2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

12.05.2016, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

27.04.2016 - 6.06.2016

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

27.06.2016

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

od 15.07 do 28.07.2016

Ponowne uzgodnienie projektu mpzp

09.08.2016

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

22.08.2016 - 12.09.2016

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

08.09.2016, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

22.08.2016 - 26.09.2016

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

17.10.2016

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

29.11.2016

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

12.12.2016 - 03.01.2017

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

15.12.2016, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

12.12.2016 - 20.01.2017

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

10.02.2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

28.03.2017

Uchwała Nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia mpzp

26.05.2017

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żyzna-południe" w Płocku