Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Górna -Ośnicka” w Płocku

WO_Uchwała o przystapieniu_Górna_Ośnicka_zał

Granice obszaru objętego planem wyznaczają:

  • od zachodu: wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 876/2, linia rozgraniczająca ulicy Grabówka ustalona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku, przyjętym Uchwałą Nr 1098/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku i zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 884/1 i 1003/9,
  • od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Górnej,
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca trasy ks. Jerzego Popiełuszki oraz północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1821/1, 1821/2, 1301/1, 1301/2, 1304/4 i 1305/4 i wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1110, 839, 804, 801/1, 800,
  • od południa: linia brzegowa rzeki Wisły

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

31.01.2012

29.10.2013

Uchwała Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

Uchwała Nr 664/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

14.02.2012

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

14.02.2012- 16.03.2012

Przyjmowanie wniosków do mpzp

09.01.2013

Rozpoczęcie prac projektowych

26.02.2015

Zarządzenie Nr 354/2015 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia wniosków do mpzp

07.11.2014 – 09.12.2014

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

od 10.06.2015

Prace projektowe po uzgodnieniach

od 02.10.2015

Ponowne uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

12.08.2016

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od 29.08.2016 do 19.09.2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

14.09.2016, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

od 29.08.2016 do 03.10.2016

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

24.10.2016

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

17.01.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od 31.01.2017 do 22.02.2017

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

09.02.2017, godz. 16.30

Dyskusja publiczna

od 31.01.2017 do 10.03.2017

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

28.11.2017

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

18.06.2019

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

27.06.2019-18.07.2019

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

11.07.2019, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

27.06.2019-01.08.2019

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

21.08.2019

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

24.10.2019

Uchwała Nr 216/XIII/2019 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia mpzp

24.10.2019

Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

31.12.2019

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 sierpnia 2019 roku Nr 790/2019 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

31.12.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od 07.01.2020 do 27.01.2020

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

16.01.2020, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

od 07.01.2020 do 10.02.2020

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

17.02.2020

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia pism złożonych do projektu mpzp

27.02.2020

Uchwała Nr 307/XVII/2020 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia mpzp

27.02.2020

Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego