Ogólna informacja

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec grudnia 2017 roku 120 787 osób. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 32. miejsce w kraju – za Elblągiem, a przed Wałbrzychem. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W
ciągu roku urodziło się 1 115 płocczan, a zmarło 1 265, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł -150 (rok wcześniej -92). W tym samym czasie zawarto 555 małżeństw, o 49 mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo około 70%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.
W
końcu 2017 roku w Płocku zarejestrowanych było 12 456 podmiotów gospodarczych, o 72 więcej niż rok wcześniej. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 8 645 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (2 123), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 152), budownictwie (965), transporcie i gospodarce magazynowej (885) oraz przetwórstwie przemysłowym (682).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec grudnia 2017 roku na poziomie 7,2% i była niższa niż rok wcześniej o 1,4 pkt. proc. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 4 506 osób bezrobotnych (o 808 mniej niż rok wcześniej).