Ogólna informacja

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec czerwca 2019 roku 119 709 osób. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 32. miejsce w kraju – za Elblągiem, a przed Wałbrzychem. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W
ciągu pół roku urodziło się 529 płocczan, a zmarło 668, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł -139. W tym samym czasie zawarto 195 małżeństw. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo około 70%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.
W
końcu czerwca 2019 roku w Płocku zarejestrowanych było 12 347 podmiotów gospodarczych. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 8 854 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (2 076), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 196), budownictwie (1 037), transporcie i gospodarce magazynowej (889) oraz przetwórstwie przemysłowym (715).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec czerwca 2019 roku na poziomie 6,1%. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 3 857 osób bezrobotnych, w tym 2 676 kobiet.