Ogólna informacja

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec 2016 roku 121 295 osób. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 30. miejsce w kraju – za Dąbrową Górniczą, a przed Elblągiem. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W 2016 roku urodziło się 1 167 płocczan, a zmarło 1 259, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł -92 (rok wcześniej -108). W tym samym czasie zawarto 604 małżeństwa, o 51 więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo około 70%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.
W końcu 2016 roku w Płocku zarejestrowane były 12 384 podmioty gospodarcze, o 10 mniej niż rok wcześniej. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 8 717 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (2 257), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 119), budownictwie (990), transporcie i gospodarce magazynowej (875) oraz przetwórstwie przemysłowym (699).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec grudnia 2016 roku na poziomie 8,6% i była niższa niż rok wcześniej o 1,7 pkt. proc. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 5 314 osób bezrobotnych (o 1 069 mniej niż rok wcześniej).