Ogólna informacja

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec czerwca 2016 roku 121 468 osób. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 30. miejsce w kraju – za Dąbrową Górniczą, a przed Elblągiem. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2016 roku urodziło się 577 płocczan, a zmarło 663, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł -86 (rok wcześniej -89). W tym samym czasie zawarto 231 małżeństw, o 31 więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo około 70%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.
W końcu czerwca 2016 roku w Płocku zarejestrowane były 12 373 podmioty gospodarcze, o 37 mniej niż rok wcześniej. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 8 757 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (2 306), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 098), budownictwie (991), transporcie i gospodarce magazynowej (895) oraz przetwórstwie przemysłowym (698).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec pierwszego półrocza 2016 roku na poziomie 9,2% i była niższa niż rok wcześniej o 1,8 pkt. proc. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawało zarejestrowanych 5 707 osób bezrobotnych (o 1 129 mniej niż rok wcześniej).