Ogólna informacja

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec 2019 roku 119 425 osób. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 30. miejsce w kraju – za Gorzowem Wielkopolskim, a przed Dąbrową Górniczą. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych.
W
ciągu roku urodziło się 1 079 płocczan, a zmarło 1 327, co przełożyło się na ujemny przyrost naturalny, który wyniósł -248. W tym samym czasie zawarto 528 małżeństw. Zgodnie z danymi GUS, większość dzieci w Płocku, bo około 70%, rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie.
W
końcu grudnia 2019 roku w Płocku zarejestrowanych było 12 091 podmiotów gospodarczych. Jak podaje GUS, zdecydowaną większość, czyli 8 558 podmiotów, stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (1 914), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1 164), budownictwie (1 023), transporcie i gospodarce magazynowej (841) oraz przetwórstwie przemysłowym (703).
Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w Płocku na koniec grudnia 2019 roku na poziomie 6,1%. W Miejskim Urzędzie Pracy pozostawały zarejestrowane 3 823 osoby bezrobotne, w tym 332 kobiety.