Najczęściej potrzebne dokumenty

 

Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie miasta Płocka:

.

.

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji :

 

 

.Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

I. wniosek przedstawiciela mieszkańców osiedla Miodowa wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez mieszkańców osiedla Miodowa

II. wniosek przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

III. wniosek przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną

  • oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej

 

 

.

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji:

  • druk oferty realizacji zadania publicznego (wersja pdf),

.

.

Płocki Program Rewitalizacji

.

.

Obszar rewitalizacji / Specjalna Strefa Rewitalizacji:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub czy nieruchomość jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wersja pdf, wersja edytowalna)

.

.

Estetyka:

 

rewitalizacja płock - logo