Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

 

Czym jest Program Rewitalizacji?

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

 

Co oznacza skrót LPR?

LPR to skrót od Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

Co oznacza skrót GPR?

GPR to skrót od Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Czym różni się gminny program rewitalizacji od lokalnego programu rewitalizacji?

Gminny program rewitalizacji to program rewitalizacji, który samorząd gminny opracowuje w oparciu o ustawę o rewitalizacji. Lokalne programy rewitalizacji przyjmowane były przez gminy przed wejściem w życie ustawy o rewitalizacji – na ich podstawie można będzie realizować proces rewitalizacji do dnia 31.12.2023 r. Po tym terminie rewitalizacja będzie prowadzona wyłącznie na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 

Czy proces rewitalizacji prowadzony jest na terenie całego miasta?

Nie. Rewitalizacja prowadzona jest na obszarze rewitalizacji stanowiącym całość lub część obszaru zdegradowanego tj. obszaru gminy znajdującego się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszar rewitalizacji wyznaczany jest uchwałą rady miasta i stanowi obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasta.

 

Czy miasto wyznaczyło obszar rewitalizacji?

Tak. W dniu 26 stycznia 2016 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 277/XV/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1741). Obszar rewitalizacji na terenie Płocka podzielony został na 4 podobszary:

1. Stare Miasto, Kolegialna (mapa);

2. Dobrzyńska, Skarpa (mapa);

3. Radziwie (mapa);

4. teren byłej Cukrowni Borowiczki. (mapa);

Do każdego z tych podobszarów skierowane zostaną kompleksowe działania, które odpowiadać będą na zidentyfikowane problemy. Działania te wynikać będą z tzw. gminnego programu rewitalizacji i wypracowane zostaną w procesie partycypacji społecznej.

 

Czy miasto ustanowiło prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji?

Nie. W uchwale wyznaczającej obszar rewitalizacji nie ustanowiono na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

 

Czy miasto ustanowiło Specjalną Strefę Rewitalizacji?

Tak. Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.) ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji na pierwszym podobszarze rewitalizacji (mapa).

 

Czy miasto ustanowiło prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji?

Tak. W uchwale powołującej Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanowiono na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Strefy.

 

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta. Jest to forum, na którym poszczególni interesariusze rewitalizacji będą mogli dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta.

 

Kiedy projekt można nazwać „projektem rewitalizacyjnym”?

Projekt staje się projektem rewitalizacyjnym, gdy wynika z programu rewitalizacji. Wynikanie z programu rewitalizacji oznacza, że dany projekt jest do niego wpisany wprost lub jest logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji (mieści się w ramach pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w programie rewitalizacji).

 

Kto może wnioskować o wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji?

W przypadku projektów infrastrukturalnych wniosek o wpisanie projektu do programu rewitalizacji składa osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt. W przypadku projektów tzw. miękkich wnioskuje osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

 

Czy wpisanie projektu do Programu Rewitalizacji jest równoznaczne z uzyskaniem środków na jego realizację?

Nie. Wpisując projekt do programu rewitalizacji miasto nie gwarantuje środków na jego realizację.

 

Do czego potrzebny jest Program Rewitalizacji?

Program rewitalizacji jest to dokument, na podstawie którego prowadzony jest proces rewitalizacji. Jest on niezbędny, aby można było ubiegać się o środki UE w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Dofinansowanie z tego działania mogą uzyskać projekty wpisane do programu rewitalizacji.

 

Czy wszyscy, którzy chcą uzyskać środki z RPO WM, muszą starać się o wpisanie swojego projektu do Programu Rewitalizacji ?

Nie. Zakres RPO WM jest bardzo szeroki i dotyczy nie tylko działań związanych z rewitalizacją. Niemniej jednak wpisanie projektu jest konieczne dla tych Wnioskodawców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Działania 6.2 RPO WM - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Należy jednak dodać, że powołanie się na Program Rewitalizacji będzie pozytywnie wpływało na ocenę projektu w przypadku innych osi priorytetowych i działań w ramach RPO WM m.in. poprzez

przyznawanie dodatkowych punktów w ramach ogłaszanych konkursów;

dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym.

 

Kto będzie wnioskował o dofinansowanie ze środków UE projektu rewitalizacyjnego?

Wnioskodawcą będzie podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, który będzie musiał przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną (wniosek, studium wykonalności) oraz dokumenty wymagane przepisami prawa (np. projekty budowlane, pozwolenia na budowę). Szczegóły dotyczące wymaganych do przygotowania dokumentów, katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki UE są wskazywane przez instytucję wdrażającą dany program operacyjny.

 

Jakiego typu projekty mogą być realizowane w ramach rewitalizacji?

Do przykładowych typów projektów realizowanych w ramach rewitalizacji należą:

 • budowa/remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu – o ile te działania przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta oraz przyczynią się do zapobiegania występowania zjawiska przestępczości

 • budowa/przebudowa/remonty ulic, chodników, ścieżek rowerowych – o ile w wyniku tych działań nastąpi poprawa funkcjonalności ruchu w obszarach wskazanych do rewitalizacji oraz zwiększy się dostępność do tych obszarów

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym m.in. przebudowa placów, budowa/remonty parkingów, publicznych toalet miejskich, montaż elementów małej architektury, regeneracja miejsc rekreacji, tworzenie nowych terenów zieleni, placów zabaw dla dzieci – o ile dzięki tym działaniom nastąpi ożywienie obszaru poddawanego rewitalizacji za sprawą zwiększenia liczby osób korzystających z odnowionej przestrzeni

 • budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na cele społeczne (np. świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej), zdrowotne (np. szpitale, przychodnie), edukacyjne (np. przedszkola, szkoły), kulturalne (np. domy kultury, galerie, muzea), turystyczne (np. punkty informacji turystycznej, hotele), mieszkalno-usługowe – o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia

 • konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych – o ile działania te połączone są z wprowadzeniem do zabytku nowej funkcji (społecznej, kulturalnej, usługowej) mającej wpływ na ożywienie najbliższego otoczenia

 • przebudowa/remonty budynków mieszkalnych, w tym wymiana mediów – o ile w wyniku tych działań budynki te, znajdujące się najczęściej w złym stanie technicznym, nie będą już stanowiły zagrożenia dla życia ludzi oraz zmniejszą się koszty ich utrzymania co ma istotne znaczenie z uwagi na częste występowanie na terenach rewitalizowanych zjawiska ubóstwa

 • inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów wskazanych do rewitalizacji w celu pełnego wykorzystywania ich potencjału 

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, które integrują i aktywizują lokalną społeczność do częstszego korzystania z przestrzeni publicznych

 • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu np. osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz przyczyniają się do ich aktywizacji zawodowej

 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji w szczególności zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań

 • działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości na terenach wskazanych do rewitalizacji, w tym np. wynajmowanie gminnych lokali na preferencyjnych warunkach, zwolnienia z podatku od nieruchomości, stworzenie bazy danych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach wskazanych do rewitalizacji, stworzenie bazy zawierającej informacje o lokalach użytkowych do wynajęcia, wspólna promocja przedsiębiorców, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na terenach wskazanych do rewitalizacji

 • wspieranie podmiotów ekonomii społecznej

 • organizacja plebiscytów, konkursów dla podmiotów prowadzących działalność na terenach wskazanych do rewitalizacji (np. na najładniejszy balkon, witrynę świąteczną) oraz dla właścicieli nieruchomości (np. na najciekawiej zagospodarowane podwórko) w celu zaktywizowania ich do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców obszarów poddawanych rewitalizacji, ożywiania przestrzeni oraz poprawy jej estetyki

 • organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców prowadzących na tych terenach stałą działalność (np. restauratorów, handlowców) za sprawą udziału w tych imprezach kupców oraz klientów

 • stworzenie systemu zamiany lokali mieszkalnych obejmującego zarówno realizację wniosków o zamianę lokali, jak i aktywne zachęcanie najemców do przeprowadzenia się na tereny poddawane rewitalizacji

 • działania mające na celu wzmocnienie i rozwój instytucji publicznych w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz ich dostępności, w tym m.in. streetworker (pedagog ulicy)

 • opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie zasad rozmieszczania obiektów informacji wizualnej (reklam i szyldów) w celu poprawy jakości estetyki przestrzeni publicznej - reklamy nie powinny zawłaszczać tej przestrzeni dla celów komercyjnych ani w niej dominować, winny pełnić rolę informacyjną

 • przyjęcie jasnych zasad dotyczących ograniczeń w ruchu kołowym, preferencje dla komunikacji publicznej (budowa/remonty dworców, centrów przesiadkowych), ułatwienia dla rowerzystów oraz stworzenie lepszych warunków do poruszania się dla pieszych z uwzględnieniem osób z ograniczoną zdolnością poruszania

 • organizacja konsultacji społecznych mających na celu poznanie opinii wszystkich środowiska zainteresowanych procesem rewitalizacji. Projekty rewitalizacyjne powinny być wynikiem zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców. Dlatego projekty te powinny być przedstawione do konsultacji jeszcze przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.

Działania rewitalizacyjne o charakterze infrastrukturalnym powinny w swoim zakresie uwzględniać m.in. działania w zakresie oszczędności energetycznej (np. termomodernizacja, odnawialne źródła energii, montaż energooszczędnego oświetlenia), potrzeby osób niepełnosprawnych (np. montaż wind, budowa podjazdów), budowę/przebudowę/remonty sieci (np. kanalizacyjnych, wodociągowych) oraz poprawę estetyki (np. uporządkowanie tablic reklamowych).

 

rewitalizacja płock - logo