Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku

Płock ma już nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Jej horyzont czasowy został wyznaczony na 2030 rok. Prezydent Andrzej Nowakowski przekazał przygotowany dokument na sesję czerwcową Rady Miasta Płocka, w którym została zapisana wizja miasta jako:

"Niezwykłe, nowoczesne miasto, spełnionych i kreatywnych ludzi."

Ponad rok czasu trwały prace nad ostatecznym kształtem nowej strategii dla miasta. W wyniku wielu spotkań, rozmów z mieszkańcami, badania ankietowymi i konsultacjami samego projektu dokumentu wypracowany kształt strategii został przedłożony Radzie Miasta w formie stosownej uchwały. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i osobom, które przyczyniły się do powstania strategii w obecnym kształcie.

Zachęcamy do zapoznania się ze przyjętą Strategią.

strategia okładka

Nowa Strategia rozwoju Miasta Płocka /prace nad dokumentem 2017-2018/

logo strategia

Dokument został opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych z przedstawicielami partnerów społecznych miasta. Określa cele rozwoju Płocka oraz zadania służące ich realizacji. Planowanie i wdrożenie Strategii daje szansę świadomego wpływania na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Przybliża do osiągnięcia misji Płocka jako miasta zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanego na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnego dla gości i inwestorów.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku
Dokumenty towarzyszące Strategii
Prace nad aktualizacją strategii