Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kutnowska-Łącka-Góry” w Płocku

Plan Kutnowska - Łącka - Góry granica

 

 

Jako granice obszaru objętego planem miejscowym wyznacza się:

  • od zachodu – zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 225, 456/2, 456/1, wschodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 67;
  • od północy – południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/2;
  • od wschodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/2, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/1, północna i zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, oraz wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 246;
  • od południa – południowa granica administracyjna Miasta Płocka.
PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

25.02.2021

Uchwała Nr 475/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

09.03.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

09.03.2021-15.04.2021

Przyjmowanie wniosków do mpzp