Komisja PPP przy Związku Miast Polskich

Z inicjatywy władz miasta Płocka Związek Miast Polskich w marcu 2019 utworzył Komisję Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Związek Miast Polskich jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. Celem ZMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.


Komisja PPP jest przede wszystkim odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę pozyskiwania i wymiany doświadczeń samorządów planujących i realizujących przedsięwzięcia w formule PPP. Ponadto celem powstania Komisji było opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych, bycie partnerem dla administracji rządowej oraz posiadanie realnego wpływu na kształtowanie prawa związanego z PPP w naszym kraju.


Członkami komisji w chwili obecnej są przedstawiciele Bielsko-Białej, Częstochowy, Koszalina, Kozienic, Lądka, Lubania, Łodzi, Płocka, Płońska, Polkowic, Poznania, Pucka, Rumi, Siemianowic Śląskich, Sopotu, Sosnowca, Szczecina Śremu,Torunia, Trzemeszna, Warszawy, Wrocławia, Zgierza.
Dotychczas odbyły się cztery posiedzenia Komisji PPP. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Komisji, które miało miejsce 10-11 czerwca 2019 r. w Płocku powołane zostało jej prezydium. Przewodniczącym został wybrany Pan Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Wiceprzewodniczącym Pan Marcin Skwierawski – Wiceprezydent Sopotu, a Sekretarzem Pan Jeremiasz Świerzawski – Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec.


Na posiedzeniu, które odbyło się w Płocku 6 października 2020 roku Komisja wypracowała stanowisko wobec możliwości uzyskiwania dodatkowego wsparcia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez samorządy zainteresowane realizacją inwestycji w formule PPP. Komisja postuluje, aby samorządy mogły wybrać opcję samodzielnego przeprowadzenia postępowania na wybór doradcy, np. w trybie negocjacji z ogłoszeniem, co pozwoliłoby na zapoznanie się z doświadczeniem i ofertą firm doradczych oraz na dokonanie właściwego wyboru i określenia efektywnych zasad współpracy. Zaproponowano także, aby mniejsze gminy mogły ubiegać się o pozyskanie doradztwa na projekty PPP o niższej wartości, nawet poniżej 5 mln PLN. Obniżenie progu związanego z wartością projektu skutkowałoby realizacją większej liczby projektów o mniejszej skali, co pozytywnie wpłynęłoby na rozwój polskich gmin.


Ponadto Komisja PPP zwraca uwagę, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powinno rozważyć wypracowanie mechanizmu poręczeń rządowych dla partnerów prywatnych, który obniżyłby koszty finansowania przedsięwzięć PPP. Padła propozycja utworzenia Rządowego Funduszu Poręczeń Projektów PPP, a także przygotowanie dodatkowego wsparcia dla projektów PPP na etapie inwestycyjnym