WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOCKA NA LATA 2021-2023

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1−3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Przedmiotowa analiza została przyjęta Zarządzeniem Nr 4465/2018 Prezydenta Miasta Płocka w dniu 07 sierpnia 2018 roku. Zgodnie z art. 32 ust. 2 wyniki analizy Prezydent Miasta Płocka przekazał Radzie Miasta Płocka. Wyniki analizy zostały przyjęte Uchwałą Nr 836/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku.  Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały Rada Miasta Płocka zobowiązała Prezydenta Miasta Płocka do opracowania Wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych.