Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku – Etap II

Założeniem zadania jest wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej 30 obiektów użyteczności publicznej Miasta w ramach Projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, w celu uzyskania przez Podmiot Publiczny następujących korzyści:

1)    osiągnięcie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii, czego rezultatem ma być obniżenie kosztów mediów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem obiektów,

2)    uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie technicznej sprawności infrastruktury grzewczej (m.in. ograniczenie przyszłych kosztów ponoszonych przez Miasto na naprawy, remonty i konserwacje),

3)    częściowe sfinansowanie Projektu z wygenerowanych oszczędności finansowych w związku ze zmniejszeniem zużycia energii w obiektach,

4)    zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy),

5)    podniesienie funkcjonalności i standardu użytkowania obiektów oraz ich estetyki.

Oczekuje się, że powyższe cele zostaną zrealizowane w ramach współpracy z Partnerem Prywatnym, który będzie odpowiedzialny za sfinansowanie, zaprojektowanie i przeprowadzenie modernizacyjnych robót budowlanych oraz za zarządzanie i utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury w zakresie uzyskania efektu energetycznego i ekonomicznego, a środki finansowe na jego wynagrodzenie pochodzić będą częściowo z budżetu miasta i częściowo z oszczędności finansowych, jakie w okresie realizacji Przedsięwzięcia zostaną wygenerowane w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji w obiektach i efektywnego zarządzania energią.

Dokonano wyboru doradcy oraz wykonano niezbędne analizy przedrealizacyjne, w tym: organizacyjno-prawne, techniczne, ekonomiczno-finansowe i podatkowe. Po wykonaniu analiz, w kwietniu 2018 roku wszczęte zostało postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji Projektu.  W odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu zgłosiły się 4 podmioty prywatne. W trakcie dialogu konkurencyjnego partnerzy wykonywali wizje lokalne obiektów objętych zakresem Projektu oraz zorganizowano 7 tur dialogu konkurencyjnego. Podmiot Publiczny na podstawie przeprowadzonych negocjacji i zebranych informacji od partnerów opracował ostateczny program funkcjonalno-użytkowy i wzór umowy PPP.

W lipcu 2020 roku zakończył się dialog konkurencyjny oraz zaproszono partnerów prywatnych do złożenia ofert. Wpłynęła jedna oferta na kwotę znacznie przewyższającą środku finansowe jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec czego Podmiot Publiczny unieważnił postępowanie.

W dniu 31.12.2020 roku Gmina Miasto Płock wszczęła nowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji przedmiotowego Projektu. Zamówienie przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym oraz przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” w kilku wariantach, co uzależnione będzie od możliwości finansowych Podmiotu Publicznego.