Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu - wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 235/3 oraz północna i wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 236;
  • od północy – część północnej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 206 oraz częściowo wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 228/1;
  • od wschodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 53/1;
  • od południa – południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 238/1.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

30.12.2020

Uchwała Nr 452/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

22.01.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu