PLAN STARE MIASTO – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MPZP
19 października 2020
0

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1842/2020 z dnia 19 października 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku
oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Zapoznaj się z treścią ZarządzeniaZałącznika nr 1 / Załącznika nr 2