Uchwała krajobrazowa – rozpatrzenie wniesionych uwag
13 sierpnia 2020
0

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1687/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia