ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY SKARBOWEJ ZA DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU!
22 lipca 2020
0

TARCZA 4.0 (Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
), w art. 50 z dniem 24 lipca 2020 roku wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Skutkiem wprowadzonych zmian jest podwyższenie do 598 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskodawców niebędących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi działek.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy nie podlega opłacie skarbowej.