Projekt strategii elektromobilności
15 maja 2020
0
Zapraszamy mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku".
Odpowiadając na potrzeby Płocczan wynikające m.in. ze wzrostu świadomości środowiskowych aspektów mobilności, zidentyfikowanych w trakcie tworzenia dokumentu potrzeb i zachowań związanych z przemieszczeniem się po naszym mieście, a także rozwoju rynku pojazdów elektrycznych i dynamicznie zwiększającej się dostępności infrastruktury ładowania opracowaliśmy "Strategię rozwoju elektromobilności w Płocku". W dokumencie uwzględnione zostały uwagi zebrane podczas warsztatów, które miały miejsce 9 stycznia w Domu Darmstadt, a także wnioski i opinie zgłoszone w ankiecie udostępnionej w styczniu dla wszystkich zainteresowanych mobilnością miejską mieszkańców naszego miasta.
Integralną częścią Strategii jest rozmieszczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku, dla którego plan powstawał równolegle z opracowywaniem niniejszego dokumentu i podlegał procesowi konsultacji społecznych zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Udostępniamy Państwu projekt Strategii, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią - dostępny poniżej w wersji elektronicznej oraz papierowej w Biurze Obsługi Klienta i złożenie uwag na załączonym formularzu i przekazanie:
a) drogą elektroniczną na adres: plock-elektromobilnosc@kape.gov.pl 
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta lub wrzucając do urny
termin składania uwag: 5 czerwca 2020 r.
Zdjęcie: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/08/09/02/electric-car-2728131_1280.png