MPZP Kwiatka – Królewiecka – Wyłożenie do publicznego wglądu
2 marca 2020
0

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.
Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu oraz prognozą – link do zakładki.