Projekt uchwały krajobrazowej
20 stycznia 2020
0

Informujemy, że w dniach 20 stycznia 2020 roku – 14 lutego 2020 roku trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

Z projektem uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5 (wejście od ul. Zduńskiej), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 8.30 do 17.30 oraz w piątki od 8.30 do 15.30. Projekt uchwały udostępniony jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.

W dniu 6 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w auli zlokalizowanej na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami.

Uwagi do projektu uchwały można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby, w następujących formach:

  • na piśmie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres estetyka@plock.eu;

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1, w pokoju C-322.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 28 lutego 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA. Uwagi nieuwzględnione będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

Projekt uchwały dostępny jest tutaj.