Dodatkowy nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji
16 stycznia 2020
0

Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji.

Dodatkowy nabór uzupełniający skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących w Płocku.

Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 3-4 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Termin składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 5 lutego 2020 roku.

Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 5) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Płocka

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

z dopiskiem: Dodatkowy nabór uzupełniający kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

I. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

II. przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną

  • oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej

Inne ważne informacje:

Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi rewitalizacji dla kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 roku o godz. 17.00 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, piętro 1.

Pytania i odpowiedzi:

Ewentualne pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: rewitalizacja@plock.eu lub telefonicznie pod numerami tel. 367-14-53, 367-17-68.