Dotacje na remonty
2 grudnia 2019
0

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w roku 2020. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac.

.

Zapraszamy również do składania wniosków o udzielenie dotacji na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (mapa).

Zasady udzielania dotacji na remonty obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków określa Uchwała Nr 753/XLIII/2018.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie robót lub prac, które zostaną wykonane w roku 2020.

.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Nabór wniosków na dofinansowanie prac lub robót budowlanych, które zostaną wykonane w roku 2020 trwa do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta tel.: 24 367 14 53

e-mail: rewitalizacja@plock.eu

Więcej na: