Nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji
18 listopada 2019
0

Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji.

Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców osiedla Miodowa, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących w Płocku.

Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 2-4 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

.

Termin składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 19 grudnia 2019 roku.

.

Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 5) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Płocka

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

z dopiskiem: Nabór uzupełniający kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

I. wniosek przedstawiciela mieszkańców osiedla Miodowa wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez mieszkańców osiedla Miodowa

II. wniosek przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

III. wniosek przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną

  • lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną

  • oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej

.

Inne ważne informacje:

Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi rewitalizacji dla kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 17.30 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, piętro 1.

Pytania i odpowiedzi:

Ewentualne pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: rewitalizacja@plock.eu lub telefonicznie pod numerami tel. 24 367-14-53, 24 367-17-68.