Przystąpienie do sporządzenia zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji
4 lutego 2019
0

Szanowni Państwo,

niespełna trzy lata temu podjęliśmy działania zmierzające do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się stworzyć dokument, który jest pozytywnie oceniany przez ekspertów zewnętrznych oraz z którego czerpią wzorce inne gminy.

Cieszy mnie, że we wdrażanie programu coraz bardziej angażują się podmioty prywatne, o czym świadczy wzrastająca liczba przedsięwzięć czy inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości i organizacje pozarządowe.

Jeżeli chcą mieć Państwo dalszy wpływ na przebieg procesu rewitalizacji w naszym mieście zachęcam do włączenia się w prace nad aktualizacją Płockiego Programu Rewitalizacji, do której właśnie przystępujemy.

Wnioski i propozycje zmian do uwzględnienia w opracowywanej zmianie programu rewitalizacji można przekazać na piśmie w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku w jednej z następujących form:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

Na ich podstawie opracowany zostanie projekt programu rewitalizacji, który skierowany zostanie następnie do konsultacji społecznych.

Zgłoszenia projektów do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji oraz aktualizacji projektów ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji należy dokonywać zgodnie z przyjęta procedurą naboru dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ump.pl/?show_cat=oe1gNaeL

Zakres opracowywanej zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Do pobrania: