Płock ma plan adaptacji do zmian klimatu
31 stycznia 2019
0

Rada Miasta Płocka przyjęła uchwałę w sprawie "Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do 2030 roku" w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, to jest w zakresie:

  • zdrowia publicznego/grup wrażliwych,
  • transportu,
  • gospodarki wodnej
  • dziedzictwa kulturowego.

Plan adaptacji jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, a także dokumentami regionalnymi. Działania adaptacyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisują się także w politykę rozwoju Płocka wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych obowiązujących w mieście.

Plan adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych.

Miasto Płock przystąpiło do Projektu na podstawie podpisanego przez Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego porozumienia z Ministerstwem Środowiska w dniu 25 czerwca 2015 roku .

Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między Ministerstwem Środowiska, Miastem Płock oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum – firmą konsultingowo-inżynierską Arcadis Sp. z o.o.

Celem Planu Adaptacji miasta Płocka jest podniesienie odporności miasta na zjawiska klimatyczne przy zmieniających się warunkach klimatycznych.

Inicjatorem i koordynatorem Projektu MPA („Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”) jest Ministerstwo Środowiska, a partnerami są 44 miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

W ramach projektu została przeprowadzona Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami i pozytywnym uzgodnieniem:

- RDOŚ, pismo znak: WOOŚ.410.671.2018.JD z dnia 31 października 2018 r.,

- PWIS, pismo znak ZS.9022.1526.2018MK z dnia 9 października 2018 r.,

Większość spośród 42 działań adaptacyjnych do zmian klimatu, zaproponowanych w opracowaniu Planu Adaptacji, charakteryzuje się korzystnym wpływem na więcej niż jeden istotny cel ochrony środowiska oraz na większość celów adaptacyjnych. Taka konstrukcja wybranej do realizacji opcji 1 odpowiada na problemy adaptacyjne Płocka.