PPP w termomodernizacjach, wymianie oświetlenia, budowie obiektów sportowych. Oni sobie poradzili
11 maja 2018
0

– Brak możliwości modyfikacji zapisów ogłoszenia zmusza podmiot publiczny do przygotowania przedmiotu zamówienia w bardzo ogólny sposób, aby w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego nie wyeliminować możliwości zmiany opcji realizacji przedsięwzięcia – podkreśla Jacek Terebus, wiceprezydent Płocka, opisując procedurę PPP.

  • Płock jest jednym z miast, które przekonało się do formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi tak termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wymianę oświetlenia czy budowę ośrodków sportowych.
  •  – Oszczędzamy pieniądze przeznaczone na remonty budynków w budżecie miasta, możemy je przeznaczyć na inne cele – mówi wiceprezydent Płocka.
  • Miasto ma też ambicje pośredniczyć w wymianie doświadczeń między samorządami w prowadzeniu PPP, bo mimo zmian w ustawie PZP procedura wymaga dogłębnych analiz.

W formule PPP Płock termomodernizował budynki użyteczności publicznej. Dlaczego zdecydowaliście się akurat na partnerstwo publiczno-prywatne w tych inwestycjach?

Jacek Terebus, wiceprezydent Płocka: Rosnące koszty związane z rachunkami za energię skłoniły nas do poszukiwania skutecznego sposobu na rozwiązanie tego problemu. Zakładane prace modernizacyjne miały obejmować wymianę systemów ogrzewania, oświetlenia, docieplenie budynków, instalację urządzeń fotowoltaicznych itp. Po analizach zdecydowaliśmy się na model partnerstwa publiczno-prywatnego, do którego wyselekcjonowana została „pilotażowa” grupa 24 budynków.

Nie ukrywam, że zależało nam na zebraniu doświadczenia, jako że ten model współpracy z podmiotami prywatnymi był dla nas w pewnym stopniu nowością. Dzięki temu, że w naszym mieście mieści się ośrodek CIFAL zajmujący się wymianą informacji i szkoleniami, znaliśmy wprawdzie ogólne założenia takiej współpracy. Wiedzieliśmy też to, jak „spisywał się” on w krajach Europy Zachodniej. Niemniej jednak ogólne informacje nie zastąpią praktycznych doświadczeń, a tych niestety nam brakowało.

Jak zatem przygotowywaliście się do tego projektu?

– Przed rozpoczęciem projektu przeprowadziliśmy szereg analiz mających na celu wybranie odpowiedniego modelu realizacji tego zadania. Przystępując do realizacji projektu modernizacji, rozpatrywaliśmy kilka wariantów finansowania inwestycji. Doszliśmy do wniosku, że jedynie formuła ESCO gwarantuje nam dwie podstawowe korzyści – efektywne wykorzystanie dostępnych środków i gwarancję oszczędności.

Partnerstwo publiczno-prywatne okazało się najlepszym sposobem wykonania założonego przez nasze miasto projektu termomodernizacji. Aby osiągnąć zakładane korzyści, musieliśmy pozyskać partnera prywatnego dysponującego niezbędnym doświadczeniem. W naszym przypadku wiedzę techniczną i doświadczenie wniósł partner prywatny, który podpisując z nami umowę o PPP w formule ESCO, jest bezpośrednio zainteresowany tym, żeby oszczędności się pojawiły – to z nich będzie spłacana całość inwestycji i jego nakładów finansowych. Ponadto, dzięki odpowiednim zapisom umowy, mamy pewność, że oszczędności wyższe niż zagwarantowane w umowie zasilą budżet gminy.

O jakich oszczędnościach mówimy?

– Oszczędnościach związanych ze zużyciem energii cieplnej oraz elektrycznej. Ale nie tylko. Dzięki temu, że partner prywatny wykonał szereg prac modernizacyjnych i jest zobowiązany do technicznego utrzymania budynków objętych projektem oszczędzamy pieniądze przeznaczone na remonty tych budynków w budżecie miasta – możemy je wydać na inne cele.

W modelu ESCO budżet miasta nie będzie obciążony żadnymi dodatkowymi płatnościami. Całość projektu zostanie spłacona z oszczędności generowanych przez prace modernizacyjne. Należy pamiętać, że takie rozwiązanie powoduje, iż umowa PPP jest umową rozłożoną na wiele lat.

Wykorzystując wyłącznie środki własne, musielibyśmy rozkładać zaplanowane prace na wiele lat – budżet JST jest ograniczony, w związku z czym istnieje zawsze problem właściwego rozdysponowania dostępnych pieniędzy. Przy takim sposobie realizacji pełne efekty modernizacji byłyby widoczne dopiero po dłuższym okresie. W sytuacji, kiedy zależy nam na osiągnięciu założonych efektów możliwie szybko, taki sposób realizacji jest w zasadzie niemożliwy do zaakceptowania.

Jakie jeszcze inwestycje w tej formule miasto prowadziło i zamierza prowadzić?

Realizujemy trzy projekty. Pierwszy to kolejny etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – tym razem projekt obejmuje 34 budynki na terenie miasta, głównie placówki oświatowe. Rozpoczęło postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formule PPP.

Drugi to modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku. Rozpoczęła się inwentaryzacja i audyt energetyczny oświetlenia ulicznego. Dodam, że na terenie Płocka znajduje się ok 14 000 punktów świetlnych. Następnym krokiem jest ogłoszenie postępowania na wybór partnera do realizacji projektu w formule PPP.

Trzeci projekt dotyczy budowy budynku pływalni z towarzyszącą infrastrukturą sportową i usługową. Aktualnie toczy się dialog konkurencyjny z potencjalnymi partnerami prywatnymi.

Kolejne dwa są w przygotowaniu: centrum sportowe i kolumbarium.

Jak miasto, które przeszło całą procedurę PPP, ocenia obowiązujące przepisy dotyczące partnerstwa? Co zmienilibyście w przepisach?

– Chciałbym wspomnieć o niedawnych zmianach w ustawie PZP.

Należy wziąć pod uwagę ograniczenie wprowadzone w aktualnym stanie prawnym, tj. uchylenie art. 60e ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspomniany przepis umożliwiał zamawiającemu modyfikację pierwotnie określonych wymogów odnośnie przedmiotu zamówienia udzielanego w trybie dialogu konkurencyjnego.

Modyfikacja granic przez ustawodawcę zawęziła możliwość szerszych zmian co do przedmiotu wszczętego postępowania. W dotychczas obowiązujących przepisach zamawiający mógł dokonać w zasadzie dowolnej zmiany opisu potrzeb i wymagań na etapie sporządzenia SIWZ – przy zachowaniu jedynie ogólnej zgodności z określeniem przedmiotu zamówienia. Po zmianie art. 60e ust. 2 oraz art. 60f PZP ustawodawca nie dopuszcza dokonania zmiany polegającej na modyfikacji potrzeb i wymagań. Takie ograniczenie ingeruje w istotę dialogu konkurencyjnego, który ma za zadanie dookreślić szczegóły SIWZ, gdyż podmiot publiczny nie jest w stanie samodzielnie opisać przedmiotu zamówienia.

Brak możliwości modyfikacji zapisów ogłoszenia zmusza podmiot publiczny do przygotowania przedmiotu zamówienia w bardzo ogólny sposób, aby w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego nie wyeliminować możliwości zmiany opcji realizacji przedsięwzięcia.

Czy w pana ocenie procedura PPP jest zbyt długotrwała?

– Za pierwszym razem na pewno trwa długo – wszyscy muszą nauczyć się PPP, nabrać do siebie zaufania, stać się partnerem w dialogu. Na przykładzie naszego projektu, dialog konkurencyjny z firmą Siemens trwał niemal półtora roku. Mamy nadzieję, że kolejne projekty będą mniej czasochłonne.

Jesteśmy pewni, że pomimo nieco bardziej skomplikowanych procedur jest to model zdecydowanie wart rozważenia, szczególnie w przypadku ważnych inwestycji dla samorządów.

Miasto Płock było organizatorem dwudniowego forum i warsztatów poświęconych PPP. Jakie wnioski płyną z tego forum?

– Międzynarodowe Forum PPP w Płocku to wydarzenie poświęcone rozwojowi koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami przy wsparciu firm doradczych i partnerów prywatnych. W trakcie konferencji odbyły się dyskusje, rozmowy i warsztaty, które obejmowały kluczowe tematy dotyczące współpracy w tej formule. Były to m.in. praktyczne szczegóły realizacji projektów PPP, a także aspekty prawne i finansowe z nimi związane.

Mamy plan, aby Forum PPP na stałe zagościło w kalendarzu płockich wydarzeń, gdyż od uczestników wiemy, że samorządy chcą uczyć się od innych samorządów. I taki jest główny wniosek po Forum – największą wiedzą z zakresu realizacji projektów PPP dysponują miasta, które przeszły już tę procedurę, nie doradcy czy struktury rządowe. To miasta są skarbnicą bezcennych doświadczeń i mogą udzielić praktycznych wskazówek, w jaki sposób uniknąć pułapek i zabezpieczyć interes publiczny w tego typu umowach.

Źródło:http://www.portalsamorzadowy.pl/