Trwają konsultacje projektu tzw. uchwały krajobrazowej
8 marca 2018
0

W dniu 6 marca 2018 roku w Auli Ratusza odbyła się dyskusja nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej.

Podczas spotkania Pan Michał Balski – Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta przedstawił opracowany projekt tzw. uchwały krajobrazowej, która dotyka trzech zasadniczych obszarów kształtujących otaczającą nas przestrzeń: tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

W projekcie uchwały wyłożonej do publicznego wglądu Płock został podzielony na 5 obszarów, dla których określono zasady uwzględniające istniejące uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne.

Punktem wyjścia dla zaproponowanych uregulowań była dotychczasowa współpraca powołanego w 2015 roku Zespołu ds. Estetyki Miasta z projektantami, przedsiębiorcami oraz właścicielami nieruchomości, a także wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na potrzeby opracowania programu rewitalizacji oraz samego kodeksu krajobrazowego.

Opinie i propozycje dotyczące przygotowanych w 2017 roku założeń do kodeksu krajobrazowego zostały wykorzystane w pracach nad projektem uchwały, do której opracowania zobowiązany został Prezydent Miasta Płocka przez Radę Miasta Płocka Uchwałą Nr 222/XII/2015.

Kluczowe regulacje dotyczące lokalizacji urządzeń reklamowych, ich rodzajów oraz parametrów zostały zaprezentowane przez mgr inż. arch. Marka Dzięglewskiego, a następnie rozpoczęła się dyskusja podczas której obecni na spotkaniu wyrażali swoje opinie nad przedłożonymi zapisami.

Najczęściej poruszane były kwestie związane z ogrodzeniami, umieszczaniem reklam na budynkach oraz lokalizacją wolnostojących bilbordów. Istotne pozostały także zapisy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazujące na konieczność określenia zasad dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do warunków w niej określonych.

Jak podkreślała obecna na spotkaniu Pani Aneta Pomianowska-Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta przedłożony projekt uchwały stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad uporządkowaniem istniejącego chaosu reklamowego. Zaproponowane zapisy wynikają z dbałości o wizerunek miasta i jakość naszego otoczenia. Niezmiernie ważne pozostaje, by w prace nad tą uchwałą aktywnie włączyli się mieszkańcy oraz właściciele agencji reklamowych. Temu właśnie służą trwające konsultacje, podczas których istnieje możliwość zgłoszenia swoich sugestii, opinii na temat zaproponowanych regulacji. Zgłoszone uwagi będą miały zasadniczy wpływ na ostateczny kształt projektu uchwały.