Aktualizacja PGN
22 lutego 2018
0

Przystąpienie do opracowania aktualizacji

 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku, zmieniony Uchwałą Nr 529/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wnioski do Planu przyjmowane są w sposób ciągły. Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 19 marca 2018 roku.

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać w:

 1. W formie pisemnej:
 2. a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
  b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
  c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ruminska@plock.eu
 3. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
 • Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 28 marca 2017 r.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
 • Formularze zgłoszeniowe (ankieta dla podmiotów gospodarczych, ankieta dla gospodarstw domowych)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

informacje szczegółowe: dostępne są tutaj.