PLAN ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD- WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
2 stycznia 2018
0

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Wschód" w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.
Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu oraz prognozą – link do zakładki.