Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
15 lutego 2017
0

Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym. Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do dnia 15 marca 2017 roku.

Celem niniejszego konkursu jest opracowanie spójnej w wyrazie urbanistycznym i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej stanowiącej fragment płockiej skarpy wiślanej wraz z pasem nadskarpowym, przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych i konserwatorskich.

Założeniem konkursu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie skweru, którego głównym elementem będzie plac zabaw powiązany kompozycyjnie z sąsiednimi terenami wskazanymi w załączniku graficznym do regulaminu konkursu, w szczególności w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Zaproponowana koncepcja powinna pomóc w aktywizacji ruchowej i intelektualnej oraz integracji mieszkańców. Skwer powinien stać się miejscem spotkań i wypoczynku wszystkich grup wiekowych. Należy stworzyć atrakcyjne miejsce, skalą, formą i materiałami przyjazne w odbiorze dla wszystkich użytkowników terenu.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpk