UMP
Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej
29 grudnia 2016
0

"Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej, Urzędu Miasta Płocka w informuje, że:

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2797/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej stanowiącej majątek Gminy - Miasto Płock, od dnia 1 stycznia 2017 roku będą wydawane przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej, Urzędu Miasta Płocka (dotychczas w/w warunki były wydawane przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej, Urzędu Miasta Płocka).
  2. Informujemy, że integralną częścią w/w zarządzenia są „wytyczne do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock” stanowiące załącznik Nr 1 oraz wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych stanowiący załącznik Nr 2.
  3. Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych będzie dostępny od dnia 1 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4, Urzędu Miasta Płocka przy ul. Zduńskiej 1.
  4. Dokumentacja techniczna w zakresie kanalizacji deszczowej od dnia 1 stycznia 2017 roku będzie opiniowania i uzgadniania przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej, Urzędu Miasta Płocka. "