Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w ramach RPO WM 2014-2020
12 grudnia 2016
0

Informujemy, że w okresie od dnia 30.12.2016 do dnia 15.03.2017 planowany jest nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach konkursu wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Wpierane będą projekty mające na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich i wiejskich (rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować działalność gospodarczą szczególnie o charakterze:

  • usługowo-handlowym,

  • sprzedaży produktów regionalnych w tradycyjny sposób bezpośrednio od producentów, pozwalających na poprawę warunków pracy i utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz miejsc dla przedsiębiorstw społecznych.

Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać zintegrowane przedsięwzięcia polegające na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej).

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej.