Dotacje na remonty zabytków – nabór wniosków
8 grudnia 2016
0

Informujemy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi Uchwałą Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku na wnioski o udzielenie dotacji czekamy do dnia 31 grudnia 2016 roku.

O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w roku 2017. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac. Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Dotacja może być udzielona m.in. na:

  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, zewnętrznych drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  • zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta tel.: 24 367 14 53
e-mail: rewitalizacja@plock.eu

Wniosek o udzielenie dotacji stanowi załącznik do Uchwały Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym stanowi jeden z celów prowadzonego procesu rewitalizacji w Płocku. W latach 2006 – 2016 z budżetu miasta Płocka dofinansowano prace i roboty budowlane przy 86 zabytkach w wysokości ponad 6,6 mln złotych.