Zgłaszamy uwagi do strategii rządowej
30 września 2016
0

Trwają konsultacje programu rządowego "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prezydent Miasta Płocka złożył swoje uwagi do projektu dokumentu, w których między innymi wskazuje:

Płock jest miastem o dużym potencjale gospodarczym, silnym ośrodkiem w skali kraju, głównym ośrodkiem miejskim w zakresie przemysłu paliwowo – energetyczego i chemicznego, jednakże jedynym miastem ponad 100 tysięcznym, które nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg szybkiego ruchu i autostrad, pozwalających na właściwe skomunikowanie miast oraz rozprowadzenie ruchu tranzytowego. W ostatnich latach zostały podjęte działania planistyczne wskazujące na pilną konieczność poprawy infrastruktury transportowej miasta, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. Pragnę nadmienić, że w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” Płock został zaliczony do miast – ośrodków regionalnych, współtworzących policentryczną metropolię sieciową, który poprzez silne oddziaływanie oraz powiązanie z Warszawą, pełnić ma znaczącą funkcję dla rozwoju całego regionu, co nie jest możliwe bez włączenia Płocka do sieci TEN-T. W celu budowania możliwości rozwojowych miasta i jego obszaru funkcjonalnego, a także włączenia w wydajną sieć komunikacyjną kraju  zostało przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Dokument ten określa docelowy-kierunkowy przebieg drogi, w którym droga ekspresowa S10 wskazana została na trasie A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płock – S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) – S8 (Wołomin).  Warto zwrócić uwagę na uzasadnienie zawarte w rozporządzeniu, które słusznie podnosi konieczność utworzenia sprawnego i bezpiecznego korytarza transportowego obsługującego również zakład produkcyjny PKN Orlen.

W zakresie transportu kolejowego został zgłoszony postulat wprowadzenie linii kolejowej do Warszawy poprzez budowę nowej linii kolejowej Nowy Dwór Mazowiecki-Płock-Toruń (zgodnie z KPK).

Uwagi do "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" można składać pod adresem https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/przeslij-opinie-o-strategii-odpowiedzialnego-rozwoju/