Integralność administracyjna województwa mazowieckiego
25 lutego 2016
0

Na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 23 lutego 2016 roku, omawiana była sytuacja związana z funkcjonowaniem samorządu województwa mazowieckiego i przyszłą perspektywą w odniesieniu do klasyfikacji statystycznych i administracyjnych obszaru. Podczas obrad Sesji Rady Miasta Płocka sytuację obecną i uwarunkowań zmian przedstawił osobiście Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który zdecydowanie opowiada się za zachowaniem województwa w obecnym kształcie administracyjnym. Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zabrał głos w sprawie przychylając się do stanowiska Marszałka Struzika i rekomendując wydzielenie statystyczne części województwa. W wyniku ożywionej dyskusji Rada Miasta Płocka przyjęła Stanowisko w tym zakresie Uchwałą Nr 284/XVI/2016, w poniższym brzmieniu:

Rada Miasta Płocka opowiada się za zachowaniem integralności administracyjnej województwa mazowieckiego. Działania zmierzające do utworzenia nowej jednostki jako kolejnego województwa sprawią, iż województwo będące „obwarzankiem” wokół bogatej stolicy Polski nie będzie miało narzędzi do budowania silnego gospodarczo samorządu. Rada Miasta Płocka pragnie podkreślić, iż rozwiązaniem problemu wyłączenia województwa mazowieckiego z podziału środków w ramach regionalnych programów operacyjnych jest podział na dwie jednostki statystyczne NUTS-2. Prezydent Miasta Płocka już w roku 2011 zwracał się pismem o sygnaturze WUS-I-ZS.030.3.2011.MK do Marszałka Województwa Mazowieckiego o podział obszaru województwa mazowieckiego w oparciu o klasyfikację NTS-2 i NTS-3. Obecnie rozpatrywany jest przez Eurostat wniosek przygotowany przez rząd Pani Premier Ewy Kopacz, a procedowany i przekazany przez rząd Pani Premier Beaty Szydło.

Województwo mazowieckie - w obecnym kształcie - jest niewątpliwym liderem w kraju pod względem rozwoju społeczno–gospodarczego oraz udziału w Polskim PKB, a przy tym zgodnie z raportem Europejskiego Urzędu Statystycznego najprężniej i najszybciej rozwijającym się gospodarczo regionem Unii Europejskiej. Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 wprowadziła wymóg współpracy jednostek samorządu terytorialnego, co w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostało uwzględnione opracowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także współpracą w ramach ośrodków subregionalnych w tzw. RIT-ach. Podział Mazowsza wiązałby się zatem z opracowaniem nowego RPO, a także wstrzymaniem działań w ramach subregionalnych RIT-ów.

Przyjąć należy, iż bilans zysków i strat wynikający ze zmiany podziału administracyjnego województwa mazowieckiego, stanowiłby wynik ujemny, w konsekwencji przyczyniając się do zwiększenia istniejącego zadłużenia województwa mazowieckiego. Decyzje w przedmiocie funduszy europejskich przyznanych województwu mazowieckiemu do 2020 roku zostały już ostatecznie podjęte, bez możliwości ich ponownej negocjacji. Należy podkreślić, iż proponowany podział województwa wiązałby się z koniecznością podziału nie jedynie majątku województwa, ale również jego zadłużenia, a ponadto koniecznością utworzenia nowej administracji dla nowo utworzonego regionu, generującej dodatkowe koszty. Administracyjny podział województwa mazowieckiego to nie jedynie kwestia zmiany granic województwa i podwojenia administracji, to przede wszystkim rewolucja dla wszystkich samorządów i mieszkańców województwa. Rozbijanie województwa mazowieckiego na dwa odrębne województwa to ponadto konieczność olbrzymich i kosztownych zmian w strategicznych dokumentach wszystkich samorządów.

Mając na względzie powyższe Rada Miasta Płocka apeluje do Rządu RP o odstąpienie od zamierzeń administracyjnego podziału województwa mazowieckiego. Statystyczny podział województwa mazowieckiego po roku 2020 przyniesie zdecydowanie więcej korzyści obecnemu województwu, niż proponowany podział administracyjny.