Płocki Komitet Rewitalizacji – konsultacje społeczne
8 lutego 2016
0

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 lutego 2016 roku zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

W procesie rewitalizacji niezwykle ważna jest partycypacja społeczna przejawiająca się udziałem społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących. Swoistym forum, na którym poszczególni interesariusze będą mogli dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta będzie Płocki Komitet Rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zasadami wyznaczania składu i działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

Wszelkie uwagi do projektu uchwały można zgłaszać w terminie od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2016 roku:
1. w formie pisemnej:
– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
– za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 lub telefonicznie pod nr 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji omówiony zostanie na spotkaniu w dniu 25 lutego 2016 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka – sala 206.

Formularz zgłaszania uwag