Dostosowujemy się do zmian klimatu
19 sierpnia 2015
0

Miasto Płock przystąpiło do projektu partnerskiego z Ministerstwem Środowiska na „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Przedmiotem Projektu jest opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, w tym przeprowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zgodnie ze Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku  2020 z perspektywą do roku 2030, w celu zwiększenia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu.

Płock jest jednym z 42 miast, który będzie w tym zakresie współpracował z Ministerstwem Środowiska w opracowywaniu szczegółowych celów i działań uwzględniających uwarunkowania specyficzne dla danego miasta. Działania w ramach projektu będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać na dedykowanej stronie internetowej http://klimada.mos.gov.pl/