Narodowy Plan Rewitalizacji – założenia
24 czerwca 2014
0

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji.

Narodowy Plan Rewitalizacji ma być dokumentem rządowym, który stworzy przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce, np. poprzez projekty zmian w prawie, stworzenie spójnego systemu i określenie źródeł finansowania rewitalizacji, promowanie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą czy wypracowanie wzorcowych dokumentów. Skierowany on będzie przede wszystkim do samorządów, ale też do społeczności lokalnych, osób prywatnych, przedsiębiorców, organizacji samorządowych.

Narodowy Plan Rewitalizacji ma promować ideę „powrotu do miast” – zwartych w zabudowie, ograniczających emisyjność, charakteryzujących się dbałością o zieloną infrastrukturę i jednocześnie przyjaznych mieszkańcom.

Zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji dobrze prowadzona rewitalizacja powinna być:

  • kompleksowa poprzez zmiany w różnych sferach życia mieszkańców miasta – społecznej (np. edukacja, aktywizacja społeczna), kulturowej, gospodarczej (np. promowanie samozatrudnienia, ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej), przestrzennej (np. remonty, działania infrastrukturalne dla tworzenia przyjaznego, bezpiecznego otoczenia) czy środowiskowej,
  • zintegrowana poprzez współpracę i uporządkowanie działań różnych podmiotów (aby np. techniczna poprawa warunków zamieszkania na obszarach kryzysowych zawsze szła w parze z działaniami społecznymi adresowanymi do mieszkańców),
  • prowadzona w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną(a także przez nią samą),
  • skoncentrowana terytorialnie, co oznacza, że powinna odnosić się do konkretnego zdegradowanego obszaru, a nie punktowych działań.

Podstawą wszelkich działań rewitalizacyjnych, zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji, będzie program rewitalizacji, który zostanie opracowany przez samorząd gminny.

Objęcie danego obszaru takim programem będzie podstawą do udzielenia wsparcia z dedykowanych rewitalizacji instrumentów unijnych i krajowych lub korzystania z preferencji w innych instrumentach i programach sektorowych.