Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji
23 kwietnia 2015
0

W dniu 23 kwietnia 2015 roku do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o rewitalizacji. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce.

Ustawa nada odpowiednie ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje, zachęcając coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu.

Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska.

Aby rewitalizacja była dobrze przemyślana i zaplanowana, jej podstawą na konkretnym obszarze będzie program rewitalizacji, który opracują i uchwalą samorządy lokalne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami (m.in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami).

Kompleksowa i skuteczna rewitalizacja to też jeden z najważniejszych sposobów dążenia do ładu przestrzennego i ograniczania żywiołowej suburbanizacji (tzw. rozlewania się miast), która powoduje narastające koszty przestrzenne, ekonomiczne i środowiskowe. Zatem im bardziej powszechna będzie rewitalizacja, tym bardziej polskie miasta będą zwarte, przyjazne i o wysokiej jakości przestrzeni publicznej